Szkolenia w Policji - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia w Policji

Podstawą prawną regulującą kwestię szkoleń w Policji stanowi Rozporządzenie Mnistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. Zgodnie z ww. rozporządzeniem rozróżniamy:

I - SZKOLENIE ZAWODOWE

II – DOSKONALENIE ZAWODOWE

I. SZKOLENIE ZAWODOWE
 

Podział szkoleń zawodowych w Policji przedstawia się następująco:

- szkolenie zawodowe podstawowe,

- szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia a szkoleniem zawodowym podstawowym,

- szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych.

 

II. DOSKONALENIE ZAWODOWE

Celem doskonalenia zawodowego jest w szczególności nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych policjanta wymaganych przy wykonywaniu przez niego zadań i czynności służbowych, a także uzyskanie przez niego dodatkowych uprawnień, w tym uprawnień instruktorskich. Rozróżniamy trzy rodzaje doskonalenia zawodowego:

- doskonalenie centralne - prowadzone przez szkoły policyjne i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w formie:

  • kursów specjalistycznych,
  • innych niż kursy specjalistyczne przedsięwzięć, zapewniających realizację celów doskonalenia zawodowego

- doskonalenie lokalne - prowadzone w szczególności jako:

  • zajęcia prowadzone w celu utrzymania, a gdy jest to niezbędne - również podnoszenia sprawności fizycznej oraz umiejętności strzeleckich policjantów
  • instruktaż prowadzony w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań i czynności służbowych

- doskonalenie zawnętrzne - prowadzi się je po zidentyfikowaniu potrzeb, których zaspokojenie nie jest możliwe w ramach doskonalenia centralnego lub lokalnego. Mogą to być różnego rodzaju konferencje, debaty, spotkania naukowe organizowane przez podmioty pozapolicyjne

  

 

Metryczka

Data publikacji : 13.03.2007
Data modyfikacji : 24.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dawid Stronczek
Osoba udostępniająca informację:
Dawid Stronczek Wydział Doboru i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry