STARSZY SPECJALISTA ds. zamówień publicznych w Zespole Zamówień Publicznych - nr ogł. 70895

Nabór zakończony wyłonieniem kandydatki/kandydata.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Zespole Zamówień Publicznych

 

 

LICZBA STANOWISK: 1

WYMIAR ETATU: 1,0

 

ADRES URZĘDU I MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

PROPONOWANE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

3 697,15 brutto

 

CO OFERUJEMY

 • Wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

 • Nagrody okresowe np. kwartalne.

 • Dodatkowe trzynaste wynagrodzenie tzw. ,,trzynastka”.

 • Pakiet socjalny, m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe.

 • Możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych.

 • Możliwość skorzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej.

 • Dofinansowanie do zakupu okularów.

 • Dwa bufety serwujące posiłki zarówno „na miejscu” jak i „na wynos”.

 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy.

 • Parking dla pracowników (poza terenem urzędu).

 • Stojaki na rowery na terenie urzędu.

 • Siedziba KWP w Katowicach mieści się w centralnym rejonie Katowic, w sąsiedztwie autostrady A-4, a także przystanków autobusowych.

 

DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, skaner, kserokopiarkę, niszczarkę dokumentów, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Stanowisko pracy w Zespole Zamówień Publicznych usytuowane jest na parterze budynku „A” w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Blok A jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), konieczność otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Koordynuje pracownikami (członkami Komisji Przetargowej) maksymalnie do 9 osób, wyznacza im zadania i monitoruje ich wykonanie, ponosi pełną odpowiedzialność za wyznaczone zadania nałożone Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji i przepisami prawa w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego

 • przygotowuje ogłoszenie związane z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu przekazania (przesłania) do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

 • analizuje i ocenia złożone oferty i inne dokumenty przedstawione przez wykonawców oraz tworzy i gromadzi dokumentację związaną z badaniem i oceną ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ustala ważne oferty i przygotowuje propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego

 • wykonuje, ocenia i kompletuje dokumentację w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w celu umożliwienia Komendzie zakupu potrzebnych towarów, usług oraz robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – jako Przewodniczący Komisji lub Sekretarz Komisji

 • realizuje procedury zamówień publicznych w zakresie rozpatrywania wniesionych środków odwoławczych na czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego, przedstawiając propozycję konkretnego merytorycznego rozstrzygnięcia w celu przesłania ich do wykonawców, a w przypadkach wniesienia odwołania opracowuje stanowisko Zamawiającego i reprezentuje Skarb Państwa

 • przygotowuje umowy odpłatne na dostawy oraz usługi zawierane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w celu należytego zabezpieczenia interesów Komendy oraz zapewnienia zgodności z prawem zawieranych umów

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie wyższe prawnicze / administracyjne / ekonomiczne lub studia podyplomowe w zakresie prawa lub zamówień publicznych

 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych oraz w kierowaniu pracami Komisji Przetargowej

 • Bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce i jego interpretacji

 • Umiejętność rozwiązywania problemów

 • Dobra znajomość obsługi oprogramowania w zakresie edytora tekstu

 • Samodzielność i umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz prac komisji

 • Kreatywność

 • Umiejętność argumentowania

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • List motywacyjny

 • Curriculum vitae

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)

 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy przesyłać / złożyć w terminie co najmniej 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia, ogłoszenie nr 70895

 

Zapraszamy do kontaktu

Telefon: 47 851 17 42, 47 851 17 06

Mail: katarzyna.subczynska@ka.policja.gov.pl

jolanta.bogus@ka.policja.gov.pl

 

Więcej o pracy w urzędzie:

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/praca-w-korpusie-sluzb/22397,Szczegolowe-informacje-dot-naboru-do-korpusu-sluzby-cywilnej.html

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 

 • Koniecznie dołącz do aplikacji oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia znajdziesz na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Pliki do pobrania (w formacie pdf do wydrukowania).

 • Opatrz własnoręcznym podpisem list motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż w liście motywacyjnym: stanowisko, komór, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM.

 • Prześlij swoją ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany/a do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo.

 

 • Nabór będzie prowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie.

 • APLIKUJĄC, OŚWIADCZASZ, ŻE ZNANA CI JEST TREŚĆ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH O NABORZE

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

Kontakt do inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ul. Lompy 19, 40-038, Katowice, tel. 47 851 24 03, adres e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych osobowych;

  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Metryczka

Data publikacji : 06.11.2020
Data modyfikacji : 14.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Subczyńska Wydział Doboru i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Bogus
do góry