Efekty kontroli - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Efekty kontroli

Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli w 2016 r., zgodnie ze stosowaną skalą ocen

 

W postępowaniach kontrolnych stosowano czterostopniową skalę ocen dotyczącą realizacji zadań przez kontrolowanych, tj.: pozytywnie, pozytywnie z uchybieniami, pozytywnie z nieprawidłowościami, negatywnie.

 

Ujawniane nieprawidłowości miały odzwierciedlenie w poleceniach formułowanych w wystąpieniach pokontrolnych/ sprawozdaniach.

 

Wyniki kontroli

Liczba zakończonych kontroli

Pozytywna

17

Pozytywna z uchybieniami

11

Pozytywna z nieprawidłowościami

23

Negatywna

7

 

 

Najczęściej efektem przeprowadzonych kontroli było usprawnienie funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, a także usunięcie ujawnionych uchybień i nieprawidłowości.

 

Wnioski pokontrolne, kierowane do kierowników podmiotów kontrolowanych dotyczyły zarówno usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, jak i wdrożenia zmian systemowych mających na celu udoskonalenie działalności jednostek (komórek) kontrolowanych.

 

 

 

Główne wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 r. przez kontrolerów Wydziału Kontroli KWP w Katowicach

 

Tabela nr 1 - Istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem znaczących zaleceń

 

Obszar kontroli

Istotne nieprawidłowości

Treść zaleceń pokontrolnych

Wykonywanie zadań merytorycznych

 

Zakres kontroli:

sposób dokumentowania faktu zatrzymania osób oraz doprowadzenia osób
do wytrzeźwienia

W protokołach doprowadzenia osób do wytrzeźwienia nie odnotowywano sposobu zachowania doprowadzanego podczas transportu do Izby Wytrzeźwień, czy jednostki Policji. Ponadto, symptomy nietrzeźwości doprowadzanych potwierdzały osoby nieupoważnione, a o przyjmowaniu lub zwalnianiu osób nietrzeźwych z PdOZ decydowali policjanci nieposiadający formalnego umocowania
w tym zakresie. Stosowano również nieaktualne druki protokołów zatrzymania osób.

Komendantom jednostki polecono egzekwować skuteczny nadzór służbowy nad policjantami dokonującymi zatrzymania osób
lub doprowadzenia osób do wytrzeźwienia,
a także funkcjonariuszami, którzy dokumentują czynności związane z realizacją tych działań
oraz wykorzystać ustalenia kontroli
w procesie doskonalenia zawodowego policjantów realizujących zatrzymania oraz doprowadzenia osób do wytrzeźwienia.

Wykonywanie zadań merytorycznych

 

Zakres kontroli:

ocena prawidłowości rejestrowania
i przechowywania dowodów rzeczowych
w jednostce Policji

Nie wydanie dowodów osobie uprawnionej pomimo zakończenia sprawy i braku podstaw do ich przetrzymywania, albo też ich pozostawianie u referentów pomimo obowiązku ich przekazania do składnicy/ Prokuratury. Nie prowadzenie Elektronicznej Księgi Dowodów Rzeczowych w jednym z podległych KP.

Nieprawidłowa praktyka wydawania przedmiotów
nie będących formalnie we władaniu Policji.

Nierzetelne prowadzenie Elektronicznej Księgi Dowodów Rzeczowych, niewłaściwe opakowanie i opisanie dowodów rzeczowych, przechowywanie w składnicy przedmiotów nie ujętych w ewidencji, przechowywanie dowodów rzeczowych wielkogabarytowych
poza składnicą, zbędne przechowywanie w składnicy dowodów rzeczowych, w sprawach zakończonych prawomocnym umorzeniem, przechowywanie w składnicy ogólnej środków narkotycznych oraz nierzetelne wykonywanie czynności przez komisję ds. niszczenia dowodów rzeczowych.

Kierowników podmiotów kontrolowanych zobowiązano do zapewnienia właściwego nadzoru nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi /śladami – zarówno w aspekcie procesowym,
jak i technicznym oraz właściwego i bieżącego ewidencjonowania dowodów rzeczowych/ śladów w E-RCDŚ, w tym w E-KDrz, gdzie dodatkowo – w odniesieniu do manualnych Ksiąg dowodów rzeczowych – winni analizować zasadność ich prowadzenia. Ponadto, zalecono uregulować kwestię odpowiedzialności za ewidencjonowanie
i prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych
w związku ze zwolnieniem depozytariusza
(na czas delegowania) z dotychczasowych obowiązków służbowych, a w każdym podobnym przypadku, do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ewidencjonowanie
i prowadzenie magazynu.

Polecono również, m.in. dokonać przeglądu dowodów rzeczowych zdeponowanych
w składnicach pod kątem zasadności ich dalszego przechowywania oraz prawidłowości ich zabezpieczenia i opisania oraz zagwarantować przekazanie przechowywanych środków narkotycznych do magazynu środków odurzających i substancji psychotropowych znajdującego się Wydziale dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Katowicach. Polecono również zapewnić, aby dowody rzeczowe były przechowywane w składnicach dowodów rzeczowych. Dodatkowo polecono wyeliminować przypadki przechowywania w składnicy dowodów rzeczowych przedmiotów nie ujętych w ewidencji oraz zagwarantować rzetelną realizację czynności przez komisję powołaną do zniszczenia dowodów rzeczowych i zapewnić sporządzanie wykazów dowodów rzeczowych przez referentów spraw oraz prawidłowe ich opakowanie i opisanie.

Wykonywanie zadań merytorycznych

 

Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia postępowań sprawdzających w trybie art. 307 § 1 kpk
w wyniku których wszczęto postępowania przygotowawcze zakończone umorzeniem na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 i 2 kpk
oraz postępowań przygotowawczych, poprzedzonych postępowaniem trybie
art. 307 § 1 kpk., które zakończono umorzeniem na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 i 2 kpk

 

Bezczynność w prowadzeniu postępowań sprawdzających w trybie art. 307§1 kpk oraz postępowań przygotowawczych, a także brak realizacji zadań postępowania określonych w art. 297 § 1 kpk

Kierownikowi jednostki polecono, m.in. wdrożyć działania mające na celu poprawę sprawowanego nadzoru w zakresie terminowego prowadzenia postępowań sprawdzających w trybie art. 307§1 kpk oraz właściwej realizacji dyspozycji art. 148a § 1 kpk. art. 297 § 1 kpk oraz § 29 ust. 1 pkt 10 Decyzji nr 125 KGP z dnia 5 kwietnia 2013r.
w sprawie funkcjonowania KSIP - w zakresie ujawnionych nieprawidłowości podczas kontroli.

Wykonywanie zadań merytorycznych

 

Zakres kontroli:

zasadność rejestrowania
w KSIP sposobu zakończenia postępowania przygotowawczego wartością słownikową 14F (przekazano do prokuratury powszechnej)

Rejestrowanie postępowań przygotowawczych, które nie były faktycznie zakończone oraz nie wystąpiły okoliczności wskazane w §55 ust. 2 decyzji nr 125 KGP (rejestracje niezasadne). Ponadto, w kilku przypadkach stwierdzono, że rejestracji dokonywali funkcjonariusze, którzy nie byli referentami postępowań, a rejestracja odbywała się bez formularza rejestracyjnego.

W jednym przypadku referent sprawy, rejestrując postępowanie wartością słownikową „14F”, nie zmodyfikował numeru identyfikatora służbowego funkcjonariusza, od którego przejął postępowanie
do dalszego prowadzenia nie zastępując go swoim numerem identyfikatora służbowego.

Kierownicy kontrolowanych jednostek – jeszcze
w trakcie trwania kontroli – podjęli adekwatne działania naprawcze w związku z czym nie formułowano zaleceń pokontrolnych.

Wykonywanie zadań merytorycznych

 

 

Zakres kontroli: prawidłowość pełnienia służby w PdOZ.

Brak przeglądu pokoi w związku ze zmianą służby, nie objęcie osoby szczególnym nadzorem mimo iż tego wymagała, nie poinformowanie dyżurnego jednostki
o otwarciu drzwi pokoju, w którym przebywała osoba objęta szczególnym nadzorem. Ponadto, pozostawianie w pokojach, w porze dziennej pościeli oraz materacy
i przetrzymywanie pościeli na parapetach korytarzy,
a brudnej pościeli używanej wcześniej przez osoby chore zakaźnie - w pokojach dla osób zatrzymanych/ doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Komendant jednostki został zobowiązany,
m.in. do zapoznania ze sprawozdaniem z kontroli funkcjonariuszy zobowiązanych do sprawowania nadzoru nad PdOZ celem ukierunkowania sprawowanego nadzoru na eliminacje ujawnionych nieprawidłowości i uchybień, a także
do spowodowania przeprowadzenia szkolenia
dla funkcjonariuszy Zespołu PdOZ, w trakcie którego szczególna uwaga winna zostać zwrócona na obszary, w których w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia.

Wykonywanie zadań merytorycznych

 

Zakres kontroli: prawidłowość ewidencjonowania
w systemach: „Karolinka”, SWD oraz KSIP zatrzymań sprawców na gorącym uczynku, prawidłowość ewidencjonowania
w SESPol służby patrolowej, zasadność rejestrowania
w KSIP sposobu zakończenia postępowania przygotowawczego
wartością słownikową
„42 – przekazano
do prokuratury
do własnego prowadzenia” oraz prawidłowość kwalifikacji prawnej zgłaszanych zdarzeń
.

Bezpodstawne kwalifikowanie zatrzymań osób
na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa z uwagi
na brak ciągłości czasowej pomiędzy datą zaistnienia czynu, a zatrzymaniem sprawcy (w jednym przypadku sprawca w dniu popełnienia czynu został doprowadzony do izby wytrzeźwień, a dopiero następnego dnia został zatrzymany procesowo) oraz fakt, iż sprawcy zostali ujęci przez inne niż Policja osoby. Ponadto, nieprawidłowe ewidencjonowanie w SESPol. służb patrolowych oraz zakończenie postępowań przygotowawczych wartością słownikową „42 – przekazanie do prokuratury do własnego prowadzenia” niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W aktach kontrolnych spraw brak było rzetelnego udokumentowania faktu przekazania materiałów do prokuratury - do własnego prowadzenia.

 

 

 

Komendantowi jednostki polecono,
m.in.: zapoznać kadrę kierowniczą
ze sprawozdaniem z kontroli oraz spowodować jego omówienie z funkcjonariuszami realizującymi zadania w obszarach objętych kontrolą. Ponadto, wystąpić do Wydziału Prewencji
KWP w Katowicach z wnioskiem
o modyfikację niewłaściwie zarejestrowanej
w systemie „Karolinka” liczby zdarzeń/osób zatrzymanych na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa - za rok 2016 oraz w odniesieniu
do ujawnionych przypadków bezzasadnego zakwalifikowania zatrzymania osoby jako zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa dokonać analizy danych zarejestrowanych w KSIP, a w przypadku stwierdzenia błędnej rejestracji dokonać stosownej modyfikacji oraz wystąpić o korektę danych statystycznych. Polecono również przeprowadzić szkolenie z policjantami odpowiedzialnymi
za wprowadzanie do systemów KSIP, SWD
i „Karolinka” danych odnośnie zatrzymań
na gorącym uczynku mającego na celu przedstawienie opisanych w sprawozdaniu nieprawidłowości oraz ponownie zapoznać
z przepisami regulującymi ww. problematykę
oraz zobligować kierownictwo, funkcjonariuszy
i pracowników posiadających upoważnienia
do zatwierdzania formularzy w SESPol.
do postępowania zgodnego z procedurą wynikającą z obowiązujących przepisów. Zalecono również wystąpienie z wnioskiem o korektę danych sprawozdawczych w zakresie ujawnionych w toku kontroli nieprawidłowości, dotyczących wprowadzenia do SESPol. nierzetelnych danych zawartych w formularzach III/9 oraz spowodować wprowadzenie
do SESPol. danych, dot. wskazanych
w sprawozdaniu służb patrolowych, których nie zarejestrowano formularzem III/9
oraz sporządzenie wniosku o korektę danych sprawozdawczych i przeprowadzić szkolenia
z policjantami zobowiązanymi do wprowadzania
oraz zatwierdzania danych w SESPol.
oraz policjantami służb patrolowych/obchodowych mającego na celu przedstawienie opisanych
w sprawozdaniu nieprawidłowości oraz ponowne zapoznanie z przepisami regulującymi
ww. problematykę. Dodatkowo, w zakresie rejestrowania w KSIP sposobu zakończenia postępowania przygotowawczego wartością słownikową „42 - przekazano do prokuratury
do własnego prowadzenia” polecono egzekwować od funkcjonariuszy pionu kryminalnego,
aby każda rejestracja w KSIP zakończenia postępowania przygotowawczego wartością słownikową „42 – przekazano do prokuratury
do własnego prowadzenia” posiadała udokumentowaną podstawę faktyczną i była zgodna z obowiązującymi przepisami
oraz wytycznymi, a w odniesieniu do ujawnionych przypadków bezzasadnej rejestracji zakończenia postępowania wartością „42” dokonać modyfikacji rejestracji celem wskazania właściwego sposobu zakończenia postępowania przygotowawczego oraz wystąpić o korektę danych statystycznych. Polecono również wyegzekwować
od przełożonych prawidłową kwalifikację czynów objętych prowadzonymi postępowaniami
oraz zapewnić potwierdzanie rejestracji informacji KSIP odpowiednim wydrukiem wskazującym zakres rejestracji albo właściwym formularzem rejestracyjnym i skuteczny nadzór w obszarach objętych sprawdzeniem celem niedopuszczenia
do wystąpienia nieprawidłowości.

Wykonywanie zadań merytorycznych

 

Zakres kontroli:

ocena zasadności
oraz sposobu uzyskiwania
i przetwarzania danych telekomunikacyjnych
.

Podpisywanie wniosków przez osoby nieuprawnione,
nie ewidencjonowanie w dzienniku korespondencyjnym lub podawczym pism przychodzących, jak również brak dekretacji przełożonego. Ponadto, nie wpisywanie numerów dokumentów (numer sprawy był identyczny jak numer wniosku lub w ogóle go nie podano), zwracanie się o dane telekomunikacyjne do Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach, w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych, a następnie włączanie tych informacji do akt głównych postępowań przygotowawczych.

 

Komendantowi jednostki polecono,
m.in., aby ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia omówić
z policjantami realizującymi czynności związane
z tematyką kontroli oraz ich przełożonych, a także podjąć działania zmierzające do eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości.
Ponadto, polecono zapewnić prawidłowy obieg poczty zgodnie z obowiązującą Instrukcją
w sprawie zasad postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Katowicach i podległych jej jednostkach organizacyjnych Policji oraz jednostkach terenowych Policji województwa śląskiego.

 

Wykonywanie zadań merytorycznych

oraz Finanse publiczne

 

Zakres kontroli:

sposób prowadzenia
i efektywność czynności zmierzających do ustalania, ujawnienia składników majątkowych podejrzanych
i tymczasowego zajęcia mienia oraz nadzór
nad prowadzonymi czynnościami zmierzającymi
do zabezpieczenia mienia osób podejrzanych
w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych
.

Brak wszechstronnej realizacji czynności zmierzających do ustalania składników majątkowych podejrzanych i niewłaściwe ich dokumentowanie

Kontrolowanych zobowiązano, aby zapewnić
w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych i form pracy operacyjnej wszechstronną realizację czynności zmierzających do ustalania składników majątkowych podejrzanych i właściwe ich dokumentowanie,
a w toku powyższych czynności zbierać
i dokumentować informacje, na podstawie których możliwe będzie jednoznaczne stwierdzenie wystąpienia lub niewystąpienia przesłanek tymczasowego zajęcia mienia. Ponadto, jednego
z kontrolowanych zobowiązano do dokonania modyfikacji informacji zawartych w KSIP w zakresie faktycznych wartości strat, wykazanych w 2 postępowaniach przygotowawczych
w Wydziale Kryminalnym, zgodnie z § 36 ust. 5 Decyzji nr 125 Komendanta Głównego Policji
z dnia 05.04.2013 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji
oraz wyeliminować praktyki uzyskiwania dowodu z zeznań świadka lub oskarżonego (podejrzanego) poprzez dokumentowanie w „notatkach urzędowych z rozpytania”, a stosować tryb określony w art. 174 kpk. Kontrolowanym polecono zorganizować skuteczny nadzór
w badanym obszarze.

 

 

Tabela nr 2 – istotne nieprawidłowości, które skutkowały sformułowaniem kluczowych (krytycznych) zaleceń

 

Obszar kontroli

Istotna nieprawidłowość

Przyczyny powstania nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za ich wystąpienie

Treść zalecenia kontrolnego

Wykonywanie zadań merytorycznych

 

Zakres kontroli:

prawidłowość funkcjonowania magazynu uzbrojenia.

Brak realizacji obowiązku zdawania i pobierania kluczy
do magazynu uzbrojenia, przechowywanie nie ewidencjonowanej amunicji, brak właściwego rozliczania amunicji po strzelaniach
oraz brak nadzoru
nad funkcjonowaniem magazynu uzbrojenia.

Niewłaściwe realizowania zadań służbowych przez osobę odpowiedzialną
za funkcjonowanie magazynu uzbrojenia
oraz jego bezpośredniego przełożonego.

Komendantowi jednostki polecono,
m.in.: zapewnić prowadzenie magazynu uzbrojenia zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, a także skutecznego nadzoru służbowego w tym zakresie, a także stosowanie dyspozycji Instrukcji w sprawie obowiązujących zasad pracy kancelaryjnej. Polecono również zapewnić prawidłową realizację czynności inwentaryzacyjnych, w tym wyjaśniania ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych. Wnioskowano również, m.in. o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości
w magazynie uzbrojenia oraz podczas prac komisji inwentaryzacyjnej, a także amunicyjnego, który był odpowiedzialny za rozliczanie amunicji.

Wykonywanie zadań merytorycznych

 

Zakres kontroli:

ocena prawidłowości
i zasadności odstępowania
od wnoszenia wniosków
o ukaranie do Sądu
w postępowaniu
w sprawach
o wykroczenia.

Decyzja o zakończeniu czynności wyjaśniających wnioskiem o odstąpienie
od wniesienia wniosku o ukaranie została podjęta pomimo niewykonania wszystkich czynności dowodowych (wadliwie wdrożony tryb procedowania). Czynności prowadzono w trybie kpw zamiast kpk (podejrzenie popełnienia przestępstwa) tym samym stwierdzono, że decyzja o odstąpieniu od wniesienia wniosku o ukaranie była nieprawidłowa.

Przyczynami zaistnienia nieprawidłowości było zaniechanie wykonania czynności oraz wadliwa/ nazbyt swobodna ocena stanu faktycznego
i akceptacja przełożonych nieprawidłowych realizacji zadań referentów spraw.

Odpowiedzialnymi
za nieprawidłowości byli referenci spraw oraz ich przełożeni – dekretujący materiały (nadający
im kierunek), a także przełożeni zatwierdzający decyzje końcowe – wnioski o odstąpienie od wniesienia wniosków o ukaranie.

Komendantowi polecono zapoznać z wystąpieniem z kontroli kadrę kierowniczą podległych jednostek/ komórek organizacyjnych, realizujących czynności w sprawach o wykroczeniach, a także spowodować właściwe kwalifikowanie czynów oraz nadawanie biegu sprawom
we właściwym trybie, gromadzenie odpowiedniego/ kompletnego materiału dowodowego w prowadzonych czynnościach wyjaśniających, zwłaszcza
w sprawach, gdzie sprawca czynu nie jest znany, jak również odpowiedniego dokumentowania wykonanych czynności. Ponadto, polecono rzetelnie ustalać wysokość powstałych szkód, a w przypadku kończenia czynności wyjaśniających wnioskiem o odstąpienie od wniesienia wniosku o ukaranie – stosowania prawidłowej przesłanki/ podstawy prawnej ich zakończenia – zgodnej z poczynionymi w sprawie ustaleniami.

Jednocześnie polecono, aby w czynnościach, w których ujawniono błędy podjąć działania zmierzające do ustalenia, czy czyn miał miejsce i jego okoliczności oraz osoby (instytucji) odpowiedzialnej za zaistnienie wykroczenia, czy też jego prawidłowej kwalifikacji, od czego następnie uzależnić tryb dalszego procedowania.

Polecono również, aby ustalić w jednej
ze spraw, czy inny organ prowadzi czynności wyjaśniające w trybie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i/lub występował z wnioskiem o ukaranie
do Sądu, a w przypadku braku takich czynności, ustalić datę popełnienia wykroczenia, a jeśli czyn nie uległ przedawnieniu i podjąć dalsze działania. Zlecono również, aby w 2 sprawach, które pomimo niewykrycia sprawcy czynu zostały zakończone wnioskiem o odstąpienie
od wniesienia wniosku o ukaranie w oparciu
o inne, nieprawidłowo określone przesłanki, kontynuować czynności wykrywcze
do czasu przedawnienia karalności wykroczenia.

Niezależnie od powyższego polecono wprowadzić systemu nadzoru, który będzie eliminował niezasadne/ nieprawidłowe decyzje w zakresie kończenia czynności wyjaśniających oraz przeprowadzić szkolenia dla funkcjonariuszy garnizonu żywieckiego realizujących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia,
w zakresie obejmującym błędy ujawnione
w toku kontroli. Wnioski zostały przekazane
do realizacji, nie otrzymano jeszcze informacji zwrotnej o stanie ich wykonania.

 

Metryczka

Data wytworzenia 13.09.2017
Data publikacji 13.09.2017
Data modyfikacji 13.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Wróbel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry