Katowice: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku magazynowego nr 8 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17
Numer ogłoszenia: 104855 - 2007; data zamieszczenia: 22.06.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002055, fax 032 2002060.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku magazynowego nr 8 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie robot w branżach: - roboty budowlane - kod CPV 45210000-2 - instalacje elektryczne - kod CPV 45310000-3 - instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 45331000-6 - instalacja wodno-kanalizacyjna - kod CPV 45330000-9 - instalacja wentylacji - kod CPV 45331210-1 - instalowanie pożarowych systemów alarmowych - kod CPV 45312100-8 - instalowanie alarmów włamaniowych - k od C P V 4 5 31 22 0 0 - 9 Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ - STWiORB, w załączniku nr 5 do SIWZ - projekt techniczny, w załączniku nr 6 do SIWZ - przedmiary robót Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty własnego harmonogramu prac. Zamawiający zapewnia media. Realizacja umowy odbywać się będzie na obiekcie nieczynnym. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane za wyjątkiem robót dekarskich wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego, na wykonane roboty w zakresie robót dekarskich wynosiła minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Zamawiający dopuszcza podwykonawców jedynie na część dotyczącą wentylacji i klimatyzacji. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia (rzeczowo-finansowy) będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.21.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.policja.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zamówień Publicznych KWP 40-038 Katowice ul. Lompy 19 pokój 735.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2007 godzina 13:00, miejsce: Zespół Zamówień Publicznych KWP 40-038 Katowice ul. Lompy 19 pokój 735.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Opłata za specyfikację wynosi: 121,76 PLN. Warunki i sposób płatności: Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy pzp opłata za siwz wynosi: a/ w przypadku odbioru osobiście 112,26 złotych należy wpłacić w kasie KWP pokój 504 - V piętro budynek \C\ KWP w Katowicach ul. J.Lompy 19 czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 1100 - 1300, w środę w godzinach 1300-1500; lub na konto wskazane poniżej. Dowód przelewu dostarczyć w dniu odbioru. b/ w przypadku przesyłki 121,76 złotych należy wpłacić przelewem na konto NBP O/O Katowice nr 76 1010 1212 0050 5013 9150 0000