Katowice: Przebudowa i remont części pomieszczeń poddasza oraz wymiana pokrycia dachu koszarowca nr 5 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17 - I etap
Numer ogłoszenia: 103505 - 2007; data zamieszczenia: 20.06.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002055, fax 032 2002060.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont części pomieszczeń poddasza oraz wymiana pokrycia dachu koszarowca nr 5 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach ul. Koszarowa 17 - I etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: dział 45000000-7 roboty budowlane, grupa robót 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych , klasa robót 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków , kategoria robót 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego, 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu, 45262522-6 Roboty murarskie, 45442100-8 Roboty malarskie, 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych, 45261212-3 Kładzenie łupków dachowych, 45261320-3 Kładzenie rynien,45261420-4 Uszczelnianie dachu, 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych, 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań, 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej Zakres prac budowlanych m.in.: -wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej -wymiana stolarki zewnętrznej okiennej -demontaż i montaż parapetów wewnętrznych -odnowienie parapetów zewnętrznych klinkierowych -likwidacja istniejących posadzek i warstw wykończeniowych podłogi do stropu -wykonanie nowych posadzek -remont powierzchni ścian - nowe tynki i malowanie -wykonanie nowego pokrycia dachu (wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków) -wykonanie daszków nad wejściem głównym w skrzydle lewym, wymiana konstrukcji, pokrycia (dachówki karpiówki) i rynien -wykonanie daszków nad wejściem zewnętrznym do piwnic, wymiana konstrukcji, pokrycia (papa termozgrzewalna) i rynien -demontaż i montaż rynien i rur spustowych na całym budynku -montaż ław kominiarskich, drabinek systemowych przeciwśniegowych, dachówek systemowych ze stopniami kominiarskimi, pomostu dachowego, poręczy kalenicowych -w ramach remontu dachu wymienić i wykonać nowe istniejące okienka wyłazowe -okienka wyłazowe na dach wyposażyć w przestawną drabinkę (w obu skrzydłach budynku) - wymiana instalacji elektrycznych poddasza - montaż systemu oddymiania Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ - STWiORB, w załączniku nr 5 do SIWZ - projekt techniczny (architektura, instalacje elektryczne), w załączniku nr 6 do SIWZ - przedmiary robót. Uwaga dla Wykonawców: 1. STWiORB - załącznik nr 4 do SIWZ zawiera większy zakres niż wynika to z przedmiaru robót. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane oraz instalacje elektryczne tylko dla części poddasza i dachu, natomiast nie obejmuje wykonania robót na niższych kondygnacjach. Ponadto nie należy uwzględniać w ofercie węzła sanitarnego, instalacji c.o., wentylacji na poddaszu. 2. Z projektu architektury -załącznik nr 5 do SIWZ należy korzystać w zakresie opisanym w punkcie 1. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty własnego harmonogramu prac. Zamawiający zapewnia media. Realizacja umowy odbywać się będzie na obiekcie czynnym. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane za wyjątkiem robót dekarskich wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego, na wykonane roboty w zakresie robót dekarskich wynosiła minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Zamawiający dopuszcza podwykonawców jedynie na część dotyczącą wykonania robót elektrycznych . W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia (rzeczowo-finansowy) będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.21.00.00-2, 45.21.61.10-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.policja.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zamówień Publicznych KWP 40-038 Katowice ul. Lompy 19 pokój 735.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2007 godzina 13:00, miejsce: Zespół Zamówień Publicznych KWP 40-038 Katowice ul. Lompy 19 pokój 735.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Opłata za specyfikację wynosi: 84,40 PLN Warunki i sposób płatności: Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy pzp opłata za siwz wynosi: a/ w przypadku odbioru osobiście 74,90 złotych należy wpłacić w kasie KWP pokój 504 - V piętro budynek \C\ KWP w Katowicach ul. J.Lompy 19 czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 1100 - 1300, w środę w godzinach 1300-1500; lub na konto wskazane poniżej. Dowód przelewu dostarczyć w dniu odbioru. b/ w przypadku przesyłki 84,40 złotych należy wpłacić przelewem na konto NBP O/O Katowice nr 76 1010 1212 0050 5013 9150 0000