Katowice: Dobudowa klatki schodowej, windy oraz przebudowa pomieszczeń służb dyżurnych w budynku administracyjnym KMP w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 3.
Numer ogłoszenia: 102517 - 2007; data zamieszczenia: 18.06.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002055, fax 032 2002060.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa klatki schodowej, windy oraz przebudowa pomieszczeń służb dyżurnych w budynku administracyjnym KMP w Żorach przy ul. Wodzisławskiej 3..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dobudowa do istniejącego budynku 5-kondygnacyjnej klatki schodowej wraz z dźwigiem osobowym, wejścia bocznego oraz adaptacja i modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Policji - w strefie wejściowej. Zakres robót obejmuje m.in.: rozbiórki obiektów kolidujących (rurociągi) oraz istniejącego wejścia, budowa nowej klatki schodowej wraz z szybem windy, roboty adaptacyjne i modernizacyjne w istniejącym budynku, ocieplenie elewacji istniejącego budynku - strona rozbudowywana, budowa nowych nawierzchni utwardzonych (parking i chodniki), wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, pokrycie dachu wraz z izolacją i obróbkami, wykończenie ścian i stropów, wykonanie posadzek, osadzenie stolarki budowlanej, osadzenie ślusarki, wykonanie elewacji, rozbiórka istniejącej nawierzchni, rozbiórka istniejących elementów kanałowych, podziemnych, roboty ziemne, rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie korytowania, wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych, opraw oświetleniowych, montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, montażu rozdzielnic, ochrony odgromowej, demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, próby, odbiory i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa instalacji wody zimnej, instalacja p. poż., instalacja wodno-kanalizacyjna pomieszczeń socjalnych, odwodnienie dachu dobudowanej części, przełożenie - budowa ciągu kanalizacji sanitarnej, budowa nowego podłączenia kanalizacji deszczowej, budowa nowego przyłącza wody, wykonanie odcinka gazociągu. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ - STWiORB, w załączniku nr 5 do SIWZ- projekt techniczny, w załączniku nr 6 do SIWZ -przedmiary robót Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty własnego harmonogramu prac. Zamawiający zapewnia media. Realizacja umowy odbywać się będzie na obiekcie czynnym. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. Natomiast po zamontowaniu dźwigu obowiązuje gwarancja producenta. Dokumenty gwarancyjne wykonawca przedkłada w dniu odbioru końcowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.policja.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Zamówień Publicznych KWP 40-038 Katowice ul. Lompy 19 pokój 735..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2007 godzina 13:00, miejsce: Zespół Zamówień Publicznych Komenda Wojewódzka Policji 40-038 Katowice ul. J.Lompy 19 pokój 735.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Opłata za specyfikację wynosi: 220,58 PLN Warunki i sposób płatności: Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy pzp opłata za siwz wynosi: a/ w przypadku odbioru osobiście 211,08 złotych należy wpłacić w kasie KWP pokój 504 - V piętro budynek \C\ KWP w Katowicach ul. J.Lompy 19 czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 1100 - 1300, w środę w godzinach 1300-1500; lub na konto wskazane poniżej. Dowód przelewu dostarczyć w dniu odbioru. b/ w przypadku przesyłki 220,58 złotych należy wpłacić przelewem na konto NBP O/O Katowice nr 76 1010 1212 0050 5013 9150 0000