Tryb kierowania - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb kierowania

 

Komendą kieruje Komendant przy pomocy zastępców Komendanta, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy, wyznaczonych do koordynacji pracy zespołów.

Komendanta podczas jego nieobecności zastępuje I Zastępca Komendanta, a w razie jego nieobecności inny wyznaczony Zastępca Komendanta. W przypadku nieobecności Komendanta i jego zastępców, obowiązki Komendanta pełni wyznaczony w drodze stosownej decyzji jeden z kierowników komórek organizacyjnych Komendy. W/w zakres zastępstwa obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Komendanta, chyba że Komendant postanowi inaczej.

Podział zadań między Komendantem, a jego zastępcami określają odrębne przepisy.

Komendant wydaje decyzje lub może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach i wykonywania czynności w określonych sprawach.

Komendant może powoływać do realizacji zadań komisje, zespoły, grupy lub pełnomocnika oraz wyznaczać osoby do realizacji zleconych zadań.

Kierownicy kierują podległymi im komórkami organizacyjnymi przy pomocy zastępców, kierowników komórek niższego szczebla oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników. Zastępcy wykonują zadania określone w kartach opisu stanowisk pracy lub opisach stanowisk pracy, zgodnie z udzielonymi im upoważnieniami odpowiadają za właściwą ich realizację bezpośrednio przed kierownikami.

Zespołami kierują wyznaczeni do tego celu policjanci i pracownicy Policji. Kierownicy oraz osoby wyznaczone do kierowania zespołami Komendy odpowiadają za całokształt realizowanych zadań wynikających ze szczegółowych zadań kierowanych przez nich komórek.

Obowiązki, zadania, upoważnienia i kompetencje kierowników i osób wyznaczonych do kierowania zespołami Komendy określają przepisy o organizacji hierarchicznej w Policji oraz akty kierowania wewnętrznego Komendanta.

Kierownika podczas jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego zastępca. Obowiązki kierownika, zastępcy, policjanta lub pracownika wyznaczonego do koordynacji pracy zespołu, podczas ich nieobecności pełni osoba upoważniona przez Komendanta lub zastępcę Komendanta nadzorującego daną komórkę organizacyjną.

Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych opracowują kierownicy oraz policjanci i pracownicy, uzgadniając je z komórką organizacyjną Komendy właściwą w sprawach organizacji Policji, a następnie przedstawiają do zatwierdzenia Komendantowi, po wcześniejszym parafowaniu przez właściwego (zgodnie z podziałem zadań) zastępcę Komendanta.

Karty opisu stanowiska pracy i opisy stanowisk pracy sporządza się w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 


ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KWP W KATOWICACH
 
 
Ustala się następujące ogólne zadania komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych Komendy:
 
 
Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:
 1. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w śledztwach zleconych przez prokuratury okręgowe oraz Prokuraturę Regionalna w Katowicach w zakresie:
  a)   przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu,
  b)   przestępczości rozbójniczej charakteryzującej się szczególnym sposobem działania sprawców lub wywołującej duży oddźwięk społeczny,
  c)    przestępstw dokonywanych przy użyciu broni palnej,
  d)   przestępczości związanej z terroryzmem,
  e)   handlu ludźmi;
 2. udzielanie wsparcia nadzorowanym przez Komendanta jednostkom organizacyjnym Policji w razie niedostatecznych możliwości realizacyjnych w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw:
  a)   trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych,
  b)   obejmujących zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw,
  c)   wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych we współdziałaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
 3. koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw, o których mowa w pkt 1 lit. a;
 4. prowadzenie i organizowanie współpracy z osobami udzielającymi pomocy Policji w zakresie spraw należących do właściwości wydziału;
 5. prowadzenie poszukiwań osób oraz koordynowanie poszukiwań osób realizowanych przez nadzorowane przez Komendanta jednostki organizacyjne Policji, a także identyfikacji osób i zwłok we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
 6. realizowanie oraz koordynowanie zadań związanych z ochroną osób zagrożonych;
 7. współdziałanie z innymi organami ścigania i organami wymiaru sprawiedliwości;
 8. współdziałanie z zagranicznymi formacjami policyjnymi oraz z organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości o zasięgu międzynarodowym;
 9. nadzorowanie działań wykrywczych w wytypowanych sprawach z zakresu właściwości rzeczowej wydziału, prowadzonych w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 10. sprawowanie nadzoru ogólnego nad postępowaniami przygotowawczymi, prowadzonymi przez komórki kryminalne, dochodzeniowo-śledcze w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. nadzorowanie rejestracji statystycznej przestępstw należących do właściwości rzeczowej wydziału, dokonywanej przez nadzorowane przez Komendanta jednostki organizacyjne Policji;
 12. dokonywanie sprawdzeń w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz w pozapolicyjnych bazach danych: Centralnej Ewidencji Ludności, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Systemie Informatycznym Cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej, udostępnianych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych;
 13. organizowanie oraz prowadzenie przy współpracy z komórką właściwą w sprawach szkolenia Komendy, przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta.
 
Do zadań Wydziału Techniki Operacyjnej należy:
 1. planowanie, organizowanie i realizacja czynności operacyjno – technicznych zleconych przez komórki organizacyjne i nadzorowane przez Komendanta jednostki organizacyjne Policji oraz inne uprawnione służby państwowe;
 2. opiniowanie, rejestrowanie i realizowanie wniosków i zarządzeń Komendanta na stosowanie kontroli operacyjnej oraz opiniowanie i realizowanie wniosków i zarządzeń Komendanta Głównego Policji na stosowanie kontroli operacyjnej;
 3. opiniowanie, rejestrowanie i realizowanie wniosków o obserwację zatwierdzonych przez Komendanta oraz rejestrowanie i realizowanie działań obserwacyjnych w ramach zarządzanej przez Komendanta Głównego Policji koordynacji krajowej;
 4. prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem dokumentów maskujących, wykonywanie czynności związanych z maskowaniem policjantów, obiektów i środków pracy operacyjnej;
 5. współpraca z operatorami telefonii komórkowej i stacjonarnej w zakresie ustalania danych osobowych i teleadresowych abonentów i pozyskiwania bilingów;
 6. realizacja wniosków o uruchomienie lokalizacji i aplikacji IMEI;
 7. współdziałanie z innymi wydziałami służby kryminalnej w sprawach realizowanych na ich zlecenie;
 8. realizowanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z funduszu operacyjnego;
 9. dokonywanie sprawdzeń w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz w pozapolicyjnych bazach danych: Centralnej Ewidencji Ludności, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, oraz Systemie Informatycznym Cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej, udostępnianych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych;
 10. organizowanie całokształtu problematyki związanej z rejestracją, przechowywaniem, obiegiem i archiwizacją dokumentów oraz materiałów zawierających informacje niejawne.
 
Do zadań Wydziału Wywiadu Kryminalnego należy:
 1. sporządzanie analiz operacyjnych wspomagających proces wykrywczy;
 2. opracowywanie prognoz rozwoju i kształtowania się przestępczości kryminalnej;
 3. analizowanie danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;
 4. inicjowanie spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz w innych bazach policyjnych i pozapolicyjnych;
 5. typowanie kandydatów na analityków kryminalnych;
 6. typowanie kandydatów do właściwych komórek werbunkowych;
 7. inicjowanie zakupu sprzętu i oprogramowania na potrzeby komórek analizy kryminalnej;
 8. pozyskiwanie na zlecenie osobowych źródeł informacji;
 9. pozyskiwanie i obsługa osobowych źródeł informacji;
 10. pozyskiwanie, gromadzenie i weryfikowanie informacji zgodnie z kierunkami zainteresowania Policji;
 11. udostępnianie własnych lub obsługiwanie powierzonych źródeł informacji na potrzeby prowadzonych spraw;
 12. udzielanie pomocy i konsultacji nadzorowanym przez Komendanta jednostkom organizacyjnym Policji w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji;
 13. prowadzenie zbiorów informacyjnych dotyczących możliwości operacyjnych osobowych źródeł informacji;
 14. wprowadzanie informacji z zapytań i meldunków informacyjnych do Systemu Meldunku Informacyjnego;
 15. wyszukiwanie i analiza informacji z policyjnych i pozapolicyjnych baz danych oraz źródeł otwartych;
 16. współpraca z administratorami centralnymi i lokalnymi Systemu Meldunku Informacyjnego;
 17. nadzór nad jakością i terminowością wprowadzanych informacji do policyjnych baz danych przez nadzorowane przez Komendanta jednostki organizacyjne Policji oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;
 18. przygotowywanie okresowych informacji dotyczących funkcjonowania Systemu Meldunku Informacyjnego;
 19. udzielanie odpowiedzi na zapytania skierowane do Systemu Meldunku Informacyjnego;
 20. realizowanie obsługi informacyjnej na zlecenie nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji i uprawnionych podmiotów;
 21. realizowanie zadań w ramach operacyjnej współpracy międzynarodowej Policji;
 22. realizacja zadań wynikających z Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych;
 23. uzyskiwanie i udzielanie informacji na drodze współpracy z odpowiednikami Wspólnego Punktu Kontaktowego rozmieszczonymi na granicy państw układu Schengen;
 24. sporządzanie sprawozdań okresowych i doraźnych.
 
Do zadań Laboratorium Kryminalistycznego należy:
 1. wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych;
 2. organizowanie i koordynowanie techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia miejsc zdarzeń, a także udzielanie wsparcia w tym zakresie komendom powiatowym (miejskim) Policji na obszarze województwa;
 3. koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
 4. udzielanie konsultacji i pomocy kryminalistycznej dla komórek organizacyjnych Policji realizujących zadania operacyjno-rozpoznawcze;
 5. prowadzenie zbiorów fotogramów lub plików graficznych niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych palców i dłoni oraz śladów traseologicznych, ujawnionych w toku czynności procesowych, zwanych „śladami NN sprawców";
 6. inicjowanie, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy kryminalistycznej;
 7. współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
 8. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej;
 9. organizowanie i realizowanie przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
 10. dokonywanie sprawdzeń w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz w pozapolicyjnych bazach danych: Centralnej Ewidencji Ludności, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Systemie Informatycznym Cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej, udostępnianych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych.

Do zadań Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców należy:
 1. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w śledztwach zleconych przez prokuratury okręgowe oraz Prokuraturę Regionalna w Katowicach w zakresie przestępstw popełnianych przez pseudokibiców;
 2. rozpoznawanie i rozpracowywanie środowiska pseudokibiców oraz ujawnianie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez pseudokibiców;
 3. nadzorowanie pracy operacyjnej dotyczącej przestępczości pseudokibiców prowadzonej w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 4. monitorowanie osób, wobec których orzeczono środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową;
 5. opracowywanie analiz zagrożenia bezpieczeństwa na potrzeby planowania prewencyjnego zabezpieczenia imprez masowych;
 6. ujawnianie i identyfikowanie mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym;
 7. dokonywanie sprawdzeń w policyjnych i pozapolicyjnych bazach danych udostępnianych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych;
 8. organizowanie oraz prowadzenie, przy współpracy z komórką organizacyjną Komendy właściwą w sprawach szkolenia, przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta.
 
Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu należy:
 1. monitorowanie i analizowanie stanu zagrożenia przestępczością przeciwko mieniu w województwie śląskim oraz wytyczanie głównych kierunków działań dla nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji;
 2. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym oraz, w razie potrzeby, udzielanie nadzorowanym przez Komendanta jednostkom organizacyjnym Policji wsparcia w ściganiu sprawców przestępstw przeciwko mieniu;
 3. sprawowanie nadzoru i koordynacji nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi i dochodzeniowo-śledczymi prowadzonymi przez nadzorowane przez Komendanta jednostki organizacyjne Policji, ukierunkowywanie działań tych jednostek w oparciu o dokonywane okresowo analizy zagrożenia przestępczością przeciwko mieniu, a także koordynacja stosowania innych form i metod pracy operacyjnej w tym kontroli operacyjnej;
 4. organizowanie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko mieniu, fałszerstw środków płatniczych, przestępstw przeciwko zabytkom z jednostkami organizacyjnymi Policji spoza województwa śląskiego oraz komórkami Centralnego Biura Śledczego Policji za pośrednictwem Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji;
 5. dokonywanie sprawdzeń w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz w pozapolicyjnych bazach danych: Centralnej Ewidencji Ludności, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, oraz Systemie Informatycznym Cudzoziemców i obywateli Unii Europejskiej, udostępnianych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych;
 6. organizowanie oraz prowadzenie przy współpracy z komórką właściwą w sprawach szkolenia Komendy, przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta;
 7. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym a w razie konieczności udzielanie nadzorowanym przez Komendanta jednostkom organizacyjnym Policji wsparcia w ściganiu sprawców przestępstw samochodowych.
 
Do zadań Wydziału do Walki z Korupcją należy:
 1. inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych pionów do walki z przestępczością gospodarczą w komendach powiatowych (miejskich) Policji w celu sprawnego wykrywania sprawców przestępstw o charakterze korupcyjnym popełnianych na obszarze województwa śląskiego;
 2. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych o większym rozmiarze podmiotowo-przedmiotowym oraz w przypadkach koniecznych udzielanie nadzorowanym przez Komendanta jednostkom organizacyjnym Policji wsparcia w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych lub dowodowych;
 3. organizowanie współdziałania – w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości o charakterze korupcyjnym – z funkcjonującymi na obszarze województwa śląskiego organami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami kontrolnymi oraz przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej a także innymi organami ochrony prawnej;
 4. analizowanie stanu zagrożenia przestępczością o charakterze korupcyjnym na obszarze województwa śląskiego oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań dla pionu do walki z korupcją;
 5. sprawdzanie informacji o osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych w bazach danych: Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Krajowego Systemu Informacji Policyjnych oraz Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej;
 6. organizowanie oraz prowadzenie przy współpracy z komórką właściwą w sprawach szkolenia Komendy, przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta.
 
Do zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą należy:
 1. monitorowanie i analizowanie stanu zagrożeń w zakresie przestępczości gospodarczej w województwie i na tej podstawie wskazywanie głównych kierunków działań komórek do walki z przestępczością gospodarczą nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji;
 2. nadzorowanie realizacji wybranych zadań komórek do walki z przestępczością gospodarczą nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji;
 3. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w przypadkach konieczności udzielenia nadzorowanym przez Komendanta jednostkom organizacyjnym Policji wsparcia ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw gospodarczych:
  a)   trudnych do ustalenia z powodów znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych,
  b)   obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów,
  c)   wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
 4. organizowanie i koordynowanie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej z funkcjonującymi na obszarze województwa organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami kontrolnymi oraz innymi organami ochrony prawnej;
 5. sprawowanie nadzoru i kontroli nad sprawami realizowanymi przez komórki służby kryminalnej Komendy i komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa w zakresie ustalania, identyfikacji i tymczasowego zajmowania mienia ruchomego oraz wnioskowania o zabezpieczenie składników majątkowych;
 6. udział w opiniowaniu dokumentacji dotyczącej udostępniania dokumentów niejawnych do postępowania karnego w zakresie przestępczości gospodarczej;
 7. sprawdzanie informacji o osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych w bazach danych: Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Policyjnego Systemu Sprawdzeń Osób, Policyjnego Systemu Sprawdzeń Podmiotów, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej;
 8. organizowanie oraz prowadzenie przy współpracy z komórką właściwą w sprawach szkolenia Komendy, przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta.

Do zadań Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością należy:
 1. prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania, zamieszczania i rozpowszechniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń o charakterze przestępczym;
 2. prowadzenie ustaleń teleinformatycznych w trybie art. 20c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
 3. ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych;
 4. ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących technologie i sieci teleinformatyczne w przestępczej działalności;
 5. współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami, przedstawicielami firm softwareowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym;
 6. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym pracy operacyjnej w zakresie właściwości sekcji;
 7. pomoc w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagane są wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi;
 8. współpraca z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej;
 9. realizacja zadań polegających na odzyskiwaniu danych z zabezpieczonych nośników informatycznych.

Do zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową należy:
 1. inicjowanie, nadzorowanie oraz koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek organizacyjnych Policji województwa;
 2. udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Policji województwa przy wykonywaniu czynności wykrywczych na miejscu poważnych zdarzeń dotyczących przestępczości narkotykowej, a także uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych w tego typu zdarzeniach;
 3. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw narkotykowych kategorii:
  a)  przemytu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  b)  produkcji narkotyków syntetycznych oraz prekursorów,
  c)  produkcji oraz uprawy konopi innych niż włókniste,
  d)  handlu   znacznymi   ilościami   środków   odurzających,   substancji psychotropowych lub prekursorów,
  e)  posiadania   znacznych   ilości   środków  odurzających;   substancji psychotropowych lub prekursorów,
 4. bieżące monitorowanie i analizowanie stanu zagrożenia przestępczością narkotykową na obszarze województwa oraz wytyczanie głównych kierunków działań dla jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta;
 5. dokonywanie sprawdzeń w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, zbiorze danych KOKON prowadzonym przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz w pozapolicyjnych bazach danych: Centralnej Ewidencji Ludności, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz Systemie Informatycznym Cudzoziemców i Obywateli Unii Europejskiej, udostępnianych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych;
 6. organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta w zakresie uregulowań prawnych, przepisów resortowych oraz metodyki, techniki i taktyki prowadzenia czynności wykrywczych;
 7. prowadzenie magazynu substancji psychotropowych i środków odurzających zatrzymanych dla potrzeb postępowań karnych;
 8. współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, komend wojewódzkich/Stołecznej Policji w zakresie poprawy efektywności zwalczania przestępczości narkotykowej;
 9. współpraca z zagranicznymi formacjami Policji oraz ich międzynarodowymi organizacjami, za pośrednictwem właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Komendy oraz Komendy Głównej Policji, współpraca z organizacjami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej o zasięgu międzynarodowym, a także koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Policji województwa w tym zakresie.
 
Do zadań Wydziału Prewencji należy:
 1. stwarzanie warunków do sprawnego i skutecznego działania komórek prewencji w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 2. koordynowanie i nadzór nad działaniami nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby patrolowej, interwencyjnej i obchodowej, a w szczególności: sporządzanie analiz dla potrzeb dyslokacji służby patrolowej, maksymalizacji udziału w służbie patrolowej, efektywności czynności podejmowanych przez policjantów, w tym prowadzenia rozpoznania przez dzielnicowych i wywiadowców;
 3. koordynowanie i nadzór nad działaniami nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania wykroczeń oraz współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach o wykroczenia, a także podmiotami i organizacjami właściwymi w zapobieganiu i ujawnianiu wykroczeń oraz ścigania ich sprawców;
 4. koordynowanie i nadzór nad ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w komunikacji kolejowej i cywilnej komunikacji lotniczej oraz na obszarach wodnych, a także współpraca z Strażą Ochrony Kolei, dyrekcją Polskich Kolei Państwowych, jednostkami ratownictwa wodnego oraz podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku na obszarach kolejowych, na wodach i terenach przywodnych oraz obiektach lotnictwa cywilnego;
 5. inspirowanie i koordynowanie programów prewencyjnych komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich oraz nadzorowanie realizacji zadań w tym zakresie;
 6. sprawowanie nadzoru oraz koordynowanie zadań Policji o zasięgu ponadpowiatowym realizowanych:
  a)  na terenie portu lotniczego w Pyrzowicach,
  b)  w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w komunikacji kolejowej i na terenach kolejowych;
 7. uzgadnianie programów ochrony lotnisk, przed aktami bezprawnej ingerencji;
 8. udzielanie pomocy Wojewodzie Śląskiemu w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi);
 9. współdziałanie i współpraca ze strażami gminnymi (miejskimi), Strażą Leśną, Państwową Strażą Rybacką, Łowiecką i służbami parków;
 10. organizowanie i realizowanie współdziałania w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji zespolonej oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi;
 11. sprawowanie nadzoru nad organizacją wykorzystywania i utrzymywania psów do działań prewencyjnych i zadań specjalnych przeznaczonych do służb patrolowych, ratowniczych, działań antyterrorystycznych, wyszukiwania materiałów wybuchowych, narkotyków, zwłok ludzkich, broni palnej, łusek nabojowych i ratownictwa wodnego;
 12. określanie szczegółowych zasad organizacji służby przewodników psów na obszarze województwa, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb służby;
 13. sprawowanie nadzoru nad organizacją używania, szkolenia i utrzymania koni służbowych;
 14. prowadzenie działań mających na celu dokonywanie oceny przygotowania merytorycznego policjantów prewencji w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji do wykonywania zadań w zakresie profilaktyki;
 15. wnioskowanie o prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie prewencji kryminalnej przez właściwe komórki organizacyjne Komendy;
 16. koordynowanie, nadzór i wsparcie komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji, przestępczości i patologii wśród dzieci, młodzieży i w rodzinie, w tym rozpoznawanie środowisk szczególnie zagrożonych, subkultur młodzieżowych i innych;
 17. realizacja zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
 
Do zadań Sztabu Policji należy:
 1. organizowanie i realizowanie przedsięwzięć gwarantujących właściwy obieg informacji o zdarzeniach istotnych dla stanu porządku publicznego i prawidłowe funkcjonowanie służby dyżurnej Komendy oraz nadzór nad funkcjonowaniem służb dyżurnych na stanowiskach kierowania w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 2. monitorowanie oraz analizowanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego i na tej podstawie wypracowywanie form i metod prowadzenia policyjnego zabezpieczenia imprez, protestów społecznych w formie zgromadzeń publicznych oraz innych przedsięwzięć o charakterze masowym wymagających podejmowania czynności ochronnych;
 3. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć policyjnych związanych z zabezpieczaniem imprez masowych i zgromadzeń publicznych o zasięgu ponadpowiatowym oraz podczas pobytu osób podlegających ochronie;
 4. prowadzenie prac sztabowych i organizacyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym postępowania Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz w czasie innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowiska;
 5. nadzorowanie stanu gotowości do działań i alarmowania w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 6. opracowywanie procedur i planów oraz przygotowywanie sił i środków w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji do działania w sytuacjach kryzysowych, w tym wynikających z zagrożenia terrorystycznego;
 7. opracowywanie procedur i planów oraz przygotowanie sił i środków w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 8. organizowanie, prowadzenie i koordynowanie przygotowań obronnych z uwzględnieniem zadań obronnych Policji w Komendzie i w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej;
 9. nadzorowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, realizowanych w komórkach i nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 10. organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem, doskonaleniem zawodowym i gotowością do działań nieetatowych pododdziałów prewencji Policji oraz nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego, w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 11. organizowanie nieetatowego zespołu do spraw negocjacji policyjnych Komendy, koordynowanie i nadzorowanie zadań w zakresie negocjacji policyjnych na obszarze województwa;
 12. prowadzenie negocjacji policyjnych w związku ze zdarzeniami kryzysowymi zaistniałymi na obszarze województwa;
 13. analizowanie informacji dotyczących sytuacji kryzysowych zaistniałych w województwie, rozwiązywanych z udziałem negocjatora policyjnego;
 14. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu negocjacji policyjnych w województwie;
 15. szyfrowanie i rozszyfrowanie informacji niejawnych przekazywanych za pomocą technicznych środków łączności i ich ewidencjonowanie;
 16. nadawanie i odbiór dokumentów jawnych w systemie telekopiowym Policji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej zintegrowanej i sieci wewnętrznej Policji oraz w ogólnej sieci telekomunikacyjnej miejskiej, międzymiastowej i międzynarodowej;
 17. zapewnienie ciągłej obsługi w zakresie funkcjonowania pracy systemu radiowej łączności krótkofalowej Policji „ROHDE & SCHWARZ";
 18. kontrolowanie prawidłowego funkcjonowania systemu łączności UHF z wykorzystaniem radiotelefonów wyposażonych w urządzenie maskujące typu skrambler, oraz okresowego programowania radiotelefonów w nowe klucze SKR, zgodnie z poleceniem Komendy Głównej Policji;
 19. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad jakością i terminowością wprowadzania informacji do aplikacji „Policyjny Rejestr Imprez Masowych" oraz nad realizacją zadań prowadzonych przez Punkty Kontaktowe, związanych z imprezami masowymi;
 20. inicjowanie, planowanie i koordynowanie całokształtu przygotowań obronnych w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji;
 21. opracowanie i aktualizowanie planów szczególnej ochrony obiektów policyjnych kategorii II.
 
Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:
 1. stwarzanie warunków do sprawnego i skutecznego działania komórek organizacyjnych ruchu drogowego w komendach powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa, w tym koordynowanie ich działalności w zakresie ochrony i porządku w ruchu drogowym;
 2. analizowanie oraz prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym i na tej podstawie wytyczanie kierunków pracy komórek organizacyjnych ruchu drogowego w komendach powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
 3. nadzorowanie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na autostradach;
 4. inspirowanie i koordynowanie programów prewencyjnych w zakresie ruchu drogowego komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa i nadzorowanie realizacji zadań w tym zakresie;
 5. sprawowanie nadzoru instancyjnego nad procesową obsługą miejsc zdarzeń drogowych;
 6. organizowanie i koordynowanie współdziałania z instytucjami właściwymi w sprawach związanych z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w ruchu na drogach, w tym w zakresie jego organizacji;
 7. prowadzenie ewidencji kierowców na obszarze województwa naruszających przepisy ruchu drogowego;
 8. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu problematyki ruchu drogowego, w sprawach określonych w ustawach;
 9. realizacja czynności dotyczących rozpatrywania przez Komendanta zażaleń i wniosków w ramach postępowań w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji;
 10. współdziałanie i koordynowanie współpracy z komórkami organizacyjnymi służby kryminalnej Policji oraz organami administracji państwowej w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw i wykroczeń przez policjantów ruchu drogowego;
 11. sprawowanie nadzoru instancyjnego nad prawidłowością realizowania przez policjantów ruchu drogowego w województwie uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów o kontroli transportu drogowego;
 12. współdziałanie z podmiotami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg oraz innymi podmiotami w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa na drogach krajowych i wojewódzkich w województwie;
 13. sprawowanie nadzoru instancyjnego nad stosowaniem postępowania mandatowego przez policjantów ruchu drogowego w województwie, w tym w zakresie wypełniania odcinków mandatów karnych, zgodności nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym z obowiązującymi przepisami, wysokości przypisanej liczby punktów karnych oraz terminowości rozliczania pokwitowań z nałożonych mandatów karnych;
 14. realizowanie i koordynowanie realizacji zadań wsparcia państwa-gospodarza (HNS) w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji, współdziałanie z wojskowymi organami kierowania ruchem oraz z innymi podmiotami właściwymi w tych sprawach podmiotami.
 
Do zadań Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej należy:
 1. organizowanie, koordynowanie i realizowanie doprowadzania - na polecenie sądów i prokuratur - osób zatrzymanych i osadzonych w: aresztach śledczych, zakładach karnych i zakładach poprawczych;
 2. współpraca ze Strażą Graniczną w zakresie wykonywania przewozu cudzoziemców w ramach readmisji oraz koordynowanie i realizowanie doprowadzania cudzoziemców w celu wydalenia lub umieszczenia w strzeżonym ośrodku oraz areszcie w celu wydalenia;
 3. doprowadzanie osób uchylających się od obowiązku stawienia się na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza obszarem województwa;
 4.  konwojowanie przedmiotów wartościowych na rzecz Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 5. koordynowanie i realizowanie konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przeniesienia ich do innej jednostki penitencjarnej;
 6. współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie wprowadzania rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych oraz dla poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur;
 7. koordynowanie zadań i współdziałanie z wydziałami konwojowymi innych komend wojewódzkich Policji w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczeniem pomiędzy jednostkami penitencjarnymi;
 8. współpraca z komórkami Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, służby kryminalnej oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sądach i prokuraturach w zakresie zabezpieczenia czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa;
 9. współpraca z kierownictwami zakładów karnych i aresztów śledczych w zakresie optymalnego wykorzystania sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowanych osób tymczasowo aresztowanych;
 10. nadzór oraz kontrola organizacji i pełnienia służby przez policjantów realizujących zadania konwojowe na obszarze województwa;
 11. organizowanie, koordynowanie i realizowanie czynności ochronnych w obiektach wymiaru sprawiedliwości na obszarze działania Sądu Apelacyjnego oraz Prokuratury Regionalnej w Katowicach;
 12. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów i prokuratur;
 13. ochrona życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w związku z wykonywaniem przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości;
 14. wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez sąd lub prokuratora;
 15. wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu, wydawanych w celu uniemożliwienia zachowania zakłócającego porządek rozprawy lub godzącego w powagę sądu;
 16. konwojowanie i doprowadzanie osób na polecenie sądu, prokuratora i właściwego komendanta Policji;
 17. ochrona pomieszczeń dla osób konwojowanych lub doprowadzonych do czynności procesowych, usytuowanych w sądach i prokuraturach;
 18. organizowanie i realizacja konwojów wewnątrzwojewódzkich związanych z działalnością poczty specjalnej;
 19. koordynowanie i nadzorowanie wykonywania w komendach powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokoju przejściowym oraz w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym;
 20. koordynowanie i nadzorowanie realizacji w komendach powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
 21. koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w policyjnych izbach dziecka na obszarze województwa.
 
Do zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych należy:
 1. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w nich rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) - w zakresie upoważnienia - w sprawach określonych w ustawach:
  a)   o broni i amunicji,
  b)   o ochronie osób i mienia,
  c)   o usługach detektywistycznych,
  d)   o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  e)   o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
  f)    o cudzoziemcach,
  g)   o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
  h) o obywatelstwie polskim - i innych, w których przypisano określone obowiązki i kompetencje komendantom wojewódzkim Policji, a przekazanych do realizacji przez Wydział Postępowań Administracyjnych;
 2. organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń lub dopuszczenie do posiadania broni;
 3. wykonywanie na zlecenie uprawnionych organów kontroli działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz w zakresie usług detektywistycznych;
 4. dokonywanie kontroli działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich oraz obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 5. sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi broni i amunicji będących w dyspozycji osób fizycznych oraz podmiotów posiadających pozwolenie na broń na okaziciela, w tym dokonywanie odbioru magazynów broni, kontrola warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji;
 6. prowadzenie depozytu broni i amunicji;
 7. wykonywanie z upoważnienia Komendanta Głównego Policji kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia;
 8. prowadzenie czynności związanych z uzgadnianiem planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów, podlegających obowiązkowej ochronie;
 9. prowadzenie odwoławczych postępowań administracyjnych w sprawach, w których właściwość Komendanta jako organu II instancji określają przepisy ustaw: o broni i amunicji, o ochronie osób i mienia oraz o usługach detektywistycznych;
 10. prowadzenie rejestrów lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń;
 11. poświadczanie zgód przewozowych i uprzednich zgód przewozowych;
 12. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem „Listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej", „Listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego" oraz rejestru „BROŃ".
 
Do zadań Wydziału Kontroli należy:
 1. planowanie, organizowanie oraz przeprowadzanie w imieniu Komendanta kontroli komórek organizacyjnych Komendy oraz nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 2. nadzór nad rzetelnością i terminowością realizacji wniosków pokontrolnych;
 3. prowadzenie czynności sprawdzająco-wyjaśniających w związku ze zdarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem funkcjonariuszy Policji oraz pracowników Policji;
 4. przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji skierowanych do Komendanta oraz nadzorowanie realizacji tych zadań w jednostkach organizacyjnych Policji;
 5. monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby (pracy) i medycyny pracy, w komórkach organizacyjnych Komendy i w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 6. organizowanie i realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy oraz komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonujących na obszarze województwa;
 7. organizowanie i realizowanie zamówień publicznych, planowanie wydatków oraz zawieranie umów cywilno-prawnych w zakresie medycyny pracy;
 8. organizowanie i realizowanie działań profilaktycznych oraz szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby (pracy) i medycyny pracy;
 9. analizowanie przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych Komendy i nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji, przy zastosowaniu technik audytowych oraz współpraca z Audytorem;
 10. opracowywanie wytycznych oraz wystąpień mających na celu eliminowanie i zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu komórek Komendy i nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. analiza i sprawozdawczość z działalności Wydziału Kontroli w płaszczyznach: kontrolnej, skargowej, ochrony i medycyny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 12. sprawozdawczość z wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji oraz przestępczości w środowisku policyjnym.
   

Do zadań Wydziału Kadr należy:

 1. realizowanie polityki kadrowej Komendanta;
 2. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych lub pracodawcą jest Komendant;
 3. prowadzenie postępowań konkursowych na określone stanowiska służbowe;
 4. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Komendanta w sprawach osobowych;
 5. monitorowanie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez rzeczników dyscyplinarnych wyznaczonych przez Komendanta, a także sprawowanie nadzoru nad tą problematyką w komendach powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
 6. realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy i nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji, analizowanie i opiniowanie propozycji zmian oraz nadzór nad prawidłową organizacją struktur jednostek organizacyjnych Policji w województwie;
 7. opracowywanie projektu regulaminu Komendy i opiniowanie projektów regulaminów jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta;
 8. współdziałanie z organami administracji publicznej i podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie właściwości rzeczowej wydziału;
 9. określanie założeń dotyczących organizacji nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 10. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi w zakresie właściwości wydziału;
 11. planowanie realizacji zadań z zakresu organizacyjno-etatowego i obsady kadrowej Komendy na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz koordynowanie realizacji tych zadań w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji;
 12. administrowanie bazą danych w zakresie problematyki kadrowej oraz prowadzenie sprawozdawczości o stanie kadr Komendy i nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji;
 13. aktualizacja danych osobowych policjantów i pracowników Policji Komendy i nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji, prowadzenie zbiorów rozkazów, decyzji oraz ich ewidencja i dystrybucja;
 14. przygotowywanie sprawozdań, informacji, danych statystycznych i analiz z zakresu prowadzonych ewidencji;
 15. zaopatrywanie komórek organizacyjnych Komendy w pieczęcie służbowe i prowadzenie ich ewidencji;
 16. zaopatrywanie policjantów i pracowników Komendy w dokumenty służbowe.


Do zadań Wydziału Doboru i Szkolenia należy:

 1. rozpoznawanie i analizowanie potrzeb w zakresie przyjęć do służby w Policji w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 2. prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostkach organizacyjnych Policji województwa, a także prowadzenie naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie doboru do służby w Policji oraz uczestniczenie w działaniach prowadzonych przez komórkę organizacyjną Komendy właściwą w sprawach kontaktów z mediami w zakresie promowania zawodu policjanta;
 4. prowadzenie postępowań w sprawach ustalania zdolności fizycznej policjantów do służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach organizacyjnych;
 5. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego wobec policjantów kierowanych do pełnienia służby poza granicami kraju;
 6. realizowanie polityki szkoleniowej Komendanta;
 7. rozpoznawanie, analizowanie i planowanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji województwa;
 8. organizowanie naboru oraz kierowanie policjantów jednostek organizacyjnych Policji w województwie na szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne i inne formy doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie oraz na egzamin oficerski;
 9. planowanie, koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć w zakresie lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek organizacyjnych Policji województwa;
 10. organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu taktyki i techniki interwencji, wyszkolenia strzeleckiego, sprawności fizycznej i ratownictwa dla policjantów Komendy;
 11. sprawowanie nadzoru nad realizacją lokalnego doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Policji województwa;
 12. prowadzenie testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianów strzeleckich dla policjantów Komendy;
 13. realizowanie zadań związanych z organizacją szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla policjantów i pracowników Policji województwa;
 14. organizowanie służby przygotowawczej pracowników korpusu służby cywilnej Komendy oraz realizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zawodowym pracowników Policji;
 15. organizowanie i przeprowadzanie przedsięwzięć sportowo-szkoleniowych rozwijających i utrzymujących sprawność fizyczną policjantów oraz promującą prozdrowotny styl życia;
 16. współdziałanie z organami administracji publicznej i podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie właściwości rzeczowej wydziału.


Do zadań Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji należy:

 1. organizowanie i koordynowanie współpracy Komendanta z organami administracji rządowej i samorządowej na obszarze województwa;
 2. organizowanie przedsięwzięć zewnętrznych z udziałem Komendanta;
 3. współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi lokalnymi i innymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa;
 4. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych ze współpracą Komendanta z partnerami zagranicznymi;
 5. pomoc w organizacji przedsięwzięć zewnętrznych kreujących pozytywny wizerunek Policji wśród społeczeństwa;
 6. reprezentowanie Policji w uroczystościach resortowych, państwowych i międzynarodowych, w tym w paradach, przeglądach a także w ramach programów edukacyjno-profilaktycznych i innych oficjalnych występach związanych z udziałem Orkiestry Policyjnej Komendy;
 7. zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia policjantów w zakresie opanowania repertuaru, musztry paradnej oraz podnoszenia kwalifikacji muzycznych, w tym systematyczne uzupełnianie i wzbogacanie repertuaru artystycznego;
 8. współpraca z komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji właściwą do spraw upowszechniania historii i tradycji Policji;
 9. upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji województwa procedur i zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
 10. nadzór nad zgodnością z ceremoniałem policyjnym przedsięwzięć organizowanych z udziałem Kierownictwa Komendy;
 11. obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa Komendanta i zastępców Komendanta oraz kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Komendanta do spraw Ochrony Praw Człowieka i Audytora Wewnętrznego Komendy;
 12. koordynowanie i nadzorowanie zagadnień dotyczących pracy kancelaryjno-biurowej w zakresie ewidencjonowania i obiegu korespondencji jawnej;
 13. monitorowanie i obsługa poczty elektronicznej wpływającej do Komendanta i na adres strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
 14. administrowanie serwisami internetowymi, w tym serwisem Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta oraz kierowników jednostek organizacyjnych Policji w województwie a także kontem Komendy w portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego;
 15. koordynowanie procesu publikowania informacji w menu przedmiotowym Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta;
 16. koordynowanie procedur związanych z obiegiem dokumentacji z zakresu udostępniania informacji publicznej;
 17. koordynowanie i realizowanie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta oraz nadzór w tym zakresie nad nadzorowanymi przez Komendanta jednostkami organizacyjnymi Policji województwa;
 18. realizowanie, opracowywanie i montaż materiałów multimedialnych (foto-wideo) na potrzeby publikacji internetowych, szkoleniowo-informacyjnych i public relations;
 19. realizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć z zakresu badań opinii publicznej;
 20. współpraca z duszpasterstwem policyjnym;
 21. współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi i podmiotami pozapolicyjnymi;
 22. inicjowanie współpracy komórek organizacyjnych Komendy oraz nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji z ich zagranicznymi odpowiednikami;
 23. współpraca z komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji właściwą do spraw współpracy międzynarodowej;
 24. prowadzenie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy pomocowych Unii Europejskiej, współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy zaangażowanymi w proces realizacji projektów finansowych z funduszy pomocowych oraz współpraca w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej;
 25. przygotowywanie materiałów informacyjnych dla organów administracji rządowej i samorządowej na obszarze województwa oraz stanowisk i wystąpień dla Kierownictwa Komendy;
 26. organizowanie i prowadzenie działań zapewniających sprawny system przepływu dwustronnej informacji w ramach wewnętrznej komunikacji oraz koordynowanie czynności w ramach obsługi jednolitego serwisu intranetowego województwa jako narzędzia działań w zakresie komunikacji wewnętrznej;
 27. opracowywanie projektów głównych kierunków pracy i priorytetów działania oraz wdrażania strategii określonej przez Komendanta w komórkach organizacyjnych Komendy i nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 28. kreowanie działań i rozwiązań mających na celu podnoszenie efektywności funkcjonowania pracy Komendy i nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji poprzez między innymi inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie zarządzania jakością;
 29. zapewnienie obsługi poligraficznej, kserograficznej, introligatorskiej w Komendzie i w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 30. organizowanie i utrzymywanie ekspedycji poczty specjalnej;
 31. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi w zakresie właściwości Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 
Do zadań Wydziału Finansów należy:
 1. planowanie i rozliczanie dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych Komendy, komend powiatowych (miejskich) Policji, komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego oraz kontrolowanie ich realizacji;
 2. naliczanie uposażeń i wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych odpowiednio policjantom i pracownikom Komendy, nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego;
 3. dokonywanie rozliczeń publicznoprawnych z tytułu składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz realizacja spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem policjantów i pracowników garnizonu śląskiego;
 4. obsługa Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, na podstawie zawartej umowy;
 5. prowadzenie obsługi kasowej;
 6. prowadzenie postępowań w sprawie szkód w majątku Policji oraz w sprawie odszkodowań w stosunku do policjantów Komendy i nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji;
 7. realizacja zadań wynikających z obowiązku dysponenta środków funduszu operacyjnego;
 8. podejmowanie czynności związanych z windykacją należności Komendy stanowiących dochód Skarbu Państwa;
 9. opracowywanie analiz i sprawozdań finansowych Komendy, komend powiatowych (miejskich) Policji i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji funkcjonujących na obszarze województwa;
 10. realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych pozostających we właściwości wydziału.

Do zadań Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów należy:
 1. prowadzenie rachunkowości Komendy, komend powiatowych (miejskich) Policji województwa śląskiego oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w sposób umożliwiający sprawne zarządzanie i zapewniający możliwość prawidłowego i terminowego ustalania:
  a) stanu poszczególnych składników majątkowych oraz ich zmian,
  b) stanu zobowiązań i należności oraz ich zmian,
  c) ponoszonych kosztów, strat oraz stanu środków finansowych w poszczególnych grupach wydatków budżetowych Komendy, jednostek organizacyjnych Policji oraz służb Komendy Głównej Policji funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego, danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdań finansowych,
  d) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych – decyzji Komendanta – w zakresie realizowanych zadań;
 2. prowadzenie gospodarki finansowej Komendy w sposób zabezpieczający:
  a) terminowe regulowanie zobowiązań,
  b) egzekwowanie należności,
  c) należytą ochronę środków pieniężnych,
  d) prawidłowe zawieranie umów rodzących skutki finansowe,
  e) skuteczne dochodzenie roszczeń spornych,
  f) prawidłowe wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi gromadzonymi na rachunkach bankowych;
 
Do zadań Wydziału Zaopatrzenia należy:
 1. zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego Komendy oraz jednostek podległych Komendantowi Głównemu Policji znajdujących się na terenie Komendy, realizowanie ze środków budżetowych zakupu sprzętu i materiałów w zakresie uzbrojenia, techniki policyjnej, kwaterunku, techniki biurowej, sprzętu przeciwpożarowego, materiałów biurowych i druków resortowych, wyżywienia oraz umundurowania oraz prowadzenie gospodarki sprzętem uzbrojenia, sprzętem techniki policyjnej, sprzętem kwaterunkowym, sprzętem przeciwpożarowym, sprzętem techniki biurowej, materiałami biurowymi i drukami resortowymi, sprzętem stołówkowo-kuchennym oraz przedmiotami mundurowymi, a także za utrzymanie porządku i czystości we wszystkich obiektach Komendy;
 2. koordynowanie dostaw i zakupów dotyczących zaopatrzenia centralnego i decentralnego dla Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego;
 3. przygotowywanie projektu planu finansowego dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych związanych z wykonawstwem zadań nałożonych na Wydział Zaopatrzenia i przedstawienia go Głównemu Księgowemu Komendy;
 4. planowanie i organizowanie zadań mobilizacyjno-obronnych dotyczących zakresu pionu zaopatrzenia;
 5. prowadzenie rozliczeń finansowych dotyczących wyżej wymienionych zagadnień;
 6. prowadzenie gospodarki magazynowej;
 7. współdziałanie ze Związkami Zawodowymi Policjantów i Pracowników Policji w zakresie realizacji spraw wymagających wzajemnego uzgodnienia;
 8. pełnienie funkcji zaopatrującej, nadzorującej, koordynującej, pomocniczej i kontrolno-opiniodawczej w stosunku do komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa śląskiego oraz komórek organizacyjnych Komendy w zakresie gospodarki uzbrojeniem, techniki policyjnej, kwaterunku, sprzętu przeciwpożarowego, techniki biurowej, materiałów biurowych, druków resortowych, wyżywienia oraz umundurowania;
 9. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zadań Wydziału.
 
Do zadań Wydziału Transportu należy:
 1. prowadzenie gospodarki transportowej oraz nadzorowanie w tym zakresie jednostek organizacyjnych Policji na obszarze województwa śląskiego;
 2. zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia w sprzęt transportowy i materiały eksploatacyjne, niezbędne do utrzymania pełnej sprawności sprzętu transportowego, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych;
 3. ustalenie potrzeb i opracowanie planów eksploatacji, obsługi i napraw pojazdów samochodowych, sprzętu pływającego oraz opracowanie planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego i finansowego w zakresie gospodarki transportowej;
 4. zabezpieczenie potrzeb w zakresie obsługi transportowej Kierownictwa oraz komórek i nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji;
 5. zapewnienie obsługi technicznej sprzętu transportowego eksploatowanego przez komórki organizacyjne Komendy oraz nadzorowane przez Komendanta jednostki organizacyjne Policji;
 6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działania wydziału zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a także przeprowadzanie okresowych analiz całokształtu zagadnień związanych z obsługą sprzętu transportowego;
 7. planowanie i organizowanie zadań obronnych dotyczących zakresu pionu transportu.
 
Do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów należy:
 1. prowadzenie działalności inwestycyjno-remontowej w obiektach służbowych Policji na terenie województwa śląskiego;
 2. administracja obiektów służbowych będących siedzibą Komendy i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji mających siedzibę w tych obiektach;
 3. zapewnienie obsługi prawnej nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Komendy oraz nadzór w tym zakresie nad nadzorowanymi przez Komendanta jednostkami organizacyjnymi Policji;
 4. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach mieszkaniowych;
 5. prowadzenie obsługi mieszkaniowej policjantów, uprawnionych emerytów i rencistów;
 6. planowanie, sprawozdawczość i realizacja w zakresie gospodarki inwestycyjno–remontowej obiektów pozostających pod nadzorem Komendy;
 7. gospodarowanie środkami finansowymi w zakresie funduszu socjalnego dla emerytów, rencistów oraz pracowników Policji;
 8. prowadzenie dopłat do wypoczynku funkcjonariuszy oraz obsługa funduszu zapomogowego Komendanta;
 9. planowanie i organizowanie zadań obronnych dotyczących zakresu pionu inwestycji i remontów;
 10. monitorowanie i realizowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych Komendy i w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji.
 
Do zadań Wydziału Teleinformatyki należy:
 1. organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymywanie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do funkcjonowania komórek organizacyjnych Komendy, udzielanie komendom powiatowym   (miejskim) Policji na obszarze województwa koniecznego wsparcia i pomocy w realizowaniu tych zagadnień;
 2. realizowanie zadań w zakresie organizowania, rozwoju, eksploatacji i technicznego utrzymania systemów teleinformatycznych w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych gromadzonych w systemach informatycznych;
 3. organizowanie, rozwijanie i zabezpieczanie policyjnych systemów teleinformatycznych w sytuacjach  kryzysowych,  w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz na czas akcji i operacji policyjnych;
 4. planowanie rozwoju i modernizacja eksploatowanych systemów teleinformatycznych;
 5. organizowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu łączności, teleinformatyki oraz samodoskonalenia zawodowego;
 6. planowanie i realizacja zakupów: sprzętu, akcesoriów, oprogramowania oraz materiałów łączności i informatyki dla komórek organizacyjnych Komendy i nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji;
 7. realizacja bieżących opłat za: dzierżawę łączy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe i pozostałe dotyczące zagadnień teleinformatycznych;
 8. utrzymanie standardów w teleinformatyce policyjnej w zakresie bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych;
 9. eksploatowanie i utrzymanie sieci łączności rządowej;
 10. koordynowanie procesów inwestycyjnych i wdrożeń nowych systemów teleinformatycznych w nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. pełnienie funkcji nadzorczej w komórkach organizacyjnych Komendy oraz wobec nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji w zakresie teleinformatyki;
 12. prowadzenie gospodarki materiałowej, finansowej oraz ewidencyjnej sprzętu teleinformatycznego;
 13. planowanie i organizowanie zadań obronnych dotyczących zakresu pionu teleinformatyki;
 14. pełnienie całodobowej służby dyżurnej w węzłach łączności Komendy, zwłaszcza w kontekście obsługi przez Policję infrastruktury technicznej odpowiedzialnej za działanie usługi w Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, zwanej dalej „OST 112", na rzecz połączeń alarmowych 112 i Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR/SPR);
 15. obsługa i techniczne utrzymanie systemów łączności i informatyki, w tym środków łączności wykorzystywanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujące się na obszarze działania Komendy;
 16. pełnienie przez Komendanta Głównego Policji funkcji operatora OST 112 przy pomocy kierowników jednostek organizacyjnych Policji.

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa Informacji należy:
 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji w komórkach organizacyjnych Komendy, Komisariacie Autostradowym Policji w Gliwicach, Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Katowicach oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Częstochowie i w Bielsku-Białej;
 5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych w obiektach Komendy, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. przeprowadzanie postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz wydawanie upoważnień Komendanta do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie, Komisariacie Autostradowym Policji w Gliwicach, Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Katowicach oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Częstochowie i w Bielsku-Białej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 9. współpraca ze służbami i instytucjami w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz innymi przepisami;
 10. informowanie Komendanta o stwierdzonym naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz podejmowanie niezwłocznie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków;
 11. realizowanie zadań przewidzianych dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
 12. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Komendy zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy Lompy 19 i ulicy Kilińskiego 25 poprzez organizowanie służby ochrony oraz jej nadzór;
 13. realizowanie zadań przewidzianych dla administratora bezpieczeństwa informacji określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i przepisach wykonawczych do ustawy;
 14. kontrolowanie ochrony danych osobowych w komórkach organizacyjnych Komendy, Komisariacie Autostradowym Policji w Gliwicach, Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Katowicach oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Częstochowie i w Bielsku-Białej;
 15. prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
 16. prowadzenie Kancelarii Tajnej oraz nadzór i koordynacja pracy jej oddziałów;
 17. przygotowywanie stanowiska Komendanta w sprawach udostępniania bieżących materiałów niejawnych instytucjom do tego uprawnionym oraz zwalniania funkcjonariuszy i pracowników Policji z zachowania w tajemnicy informacji niejawnych;
 18. sprawowanie kontroli nad właściwym klasyfikowaniem i kwalifikowaniem dokumentacji przekazywanej do archiwum Komendy;
 19. organizowanie i realizowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „B” i „BE” zgromadzonej w zasobie archiwum Komendy;
 20. przejmowanie, przechowywanie, zabezpieczanie i opracowywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej powstałej w Komendzie, bądź przekazanej do zasobów archiwum Komendy;
 21. przygotowywanie materiałów i wniosków do Komendanta w sprawach udostępnienia akt zgromadzonych w zasobach archiwum Komendy oraz składnic akt jednostek organizacyjnych Policji w województwie poza resort spraw wewnętrznych i administracji;
 22. przeprowadzanie kwerend do celów służbowych, publicystycznych, naukowo-badawczych i innych dla uprawnionych podmiotów policyjnych i pozapolicyjnych oraz osób fizycznych;
 23. udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, w tym wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
 24. prowadzenie szkoleń z zakresu archiwizacji akt spraw ostatecznie zakończonych dla policjantów i pracowników Policji zatrudnionych w Komendzie oraz komórkach właściwych w sprawach kadr i składnicach akt jednostek organizacyjnych Policji w województwie;
 25. opracowywanie sprawozdań z wykonywania prac archiwalnych i stanu posiadanego zasobu archiwalnego Komendy i nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji;
 26. kontrola dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC” brakowanej w komórkach organizacyjnych Komendy przed wydaniem zgody na zniszczenie dokumentów;
 27. kontrola pod względem formalnym protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „B” i „BE”, sporządzonych w wyniku brakowania w zasobach składnic akt jednostek organizacyjnych Policji w województwie;
 28. sprawowanie kontroli nad właściwym funkcjonowaniem składnic akt w jednostkach organizacyjnych Policji w województwie;
 29. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi w zakresie właściwości Wydziału Bezpieczeństwa Informacji.


Do zadań Sekcji Psychologów należy:

 1. w zakresie psychologii zarządzania zasobami ludzkimi – uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym w ramach doboru zewnętrznego, jak i wewnętrznego do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji oraz w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi;
 2. w zakresie opieki psychologicznej i psychoedukacji – udzielanie policjantowi lub pracownikowi pomocy psychologicznej, pierwszej pomocy emocjonalnej, prowadzenie psychoterapii i psychoedukacji oraz sporządzanie psychologicznych analiz samobójstwa lub usiłowania samobójstwa przez policjanta lub pracownika;
 3. w zakresie psychologii policyjnej stosowanej – udzielenie policjantom pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych;
 4. prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej.


Do zadań Zespołu Prasowego należy:

 1. realizacja polityki informacyjnej Komendanta poprzez wykonywanie, organizowanie i koordynowanie kontaktów Komendy i jednostek Policji z przedstawicielami lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych środków masowego przekazu;
 2. kształtowanie i prezentowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie;
 3. analiza materiałów dotyczących funkcjonowania Policji zamieszczanych w prasie i badań opinii publicznej dotyczących pracy Komendy i jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta oraz reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej krytyce pracy Policji, zgodnie z zasadami prawa prasowego;
 4. koordynowanie działalności oficerów prasowych komendantów powiatowych (miejskich) Policji.
 
Do zadań Zespołu Prawnego należy:
 1. interpretacja przepisów prawnych, stanowiących podstawę podejmowania decyzji przez Komendanta;
 2. przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo prawne dla kierownictwa Komendy;
 3. informowanie kierownictwa Komendy o aktualnym stanie przepisów wewnętrznych i powszechnie obowiązujących;
 4. zastępstwo prawne i procesowe Komendanta przed sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi;
 5. udział w opracowywaniu, konsultowaniu i opiniowaniu projektów przepisów prawnych dotyczących Policji oraz ich uaktualnianie;
 6. nadzorowanie, koordynowanie działalności w zakresie legislacji, pomocy i informacji prawnej;
 7. prowadzenie zbiorów i ewidencjonowanie aktów prawnych dotyczących prawa wewnętrznego Policji i powszechnie obowiązującego;
 8. współpraca z organami administracji państwowej oraz samorządowej w zakresie przepisów wydawanych przez te organy;
 9. wydawanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym Komendy;
 10. przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 11. prowadzenie ewidencji rejestrów spraw sądowych i administracyjnych oraz ugód, w których stroną jest Komendant;
 12. przygotowywanie dokumentacji sądowych oraz prowadzenie imiennych rejestrów powodów i pozwanych;
 13. gromadzenie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów okręgowych i apelacyjnych w sprawach dotyczących Komendy oraz uzasadnień do tych wyroków.
 
Do zadań Zespołu Zamówień Publicznych należy:
 1. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz regulaminem Zamówień Publicznych Komendy dla Komendy, komend powiatowych (miejskich) Policji, komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji funkcjonujących na obszarze województwa;
 2. opracowywanie zbiorczych planów zamówień publicznych obejmujących komórki organizacyjne Komendy, nadzorowane przez Komendanta jednostki organizacyjne Policji oraz komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji funkcjonujące na obszarze województwa;
 3. nadzorowanie i koordynacja zagadnień w zakresie problematyki zamówień publicznych w komórkach organizacyjnych Komendy i nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 4. sporządzanie informacji i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań i przedkładanie ich uprawnionym organom.

Do zadań Zespołu do spraw Inwentaryzacji należy:
 1. zarządzanie procesem inwentaryzacji poprzez sporządzanie stosownych projektów decyzji w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnych z ustawowym terminarzem oraz w przypadku zmiany na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej    Policji lub kierownika komórki organizacyjnej Komendy;
 2. opracowywanie planów i harmonogramów inwentaryzacji;
 3. sprawowanie nadzoru nad procesem prawidłowego powierzenia mienia policjantom i pracownikom Policji w komórkach Komendy i nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 4. koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad przygotowaniem, przeprowadzaniem i rozliczaniem      inwentaryzacji w Komendzie i nadzorowanych przez Komendanta jednostkach organizacyjnych Policji;
 5. kontrola prawidłowości działania zespołów spisowych;
 6. opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej;
 7. sporządzanie rocznych sprawozdań z przebiegu inwentaryzacji;
 8. nadzór nad prowadzeniem wybrakowania składników majątkowych.
 
Do zadań Stanowiska Samodzielnego do spraw Audytu Wewnętrznego należy:
 1. niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej w jednostce;
 2. ocena wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;
 3. ocena efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki;
 4. ocena przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy;
 5. wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
 
Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Ochrony Praw Człowieka należy:
 1. reprezentowanie Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną praw i wolności człowieka, realizacją zasady równego traktowania i przestrzeganiem etyki zawodowej oraz w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi Policji, komórkami organizacyjnymi, a także podmiotami i instytucjami spoza Policji oraz mediami, w tym zakresie;
 2. propagowanie praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji;
 3. współdziałanie z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w procesie opracowywania i aktualizowania koncepcji oraz narzędzi z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 4. monitorowanie działań Komendy i jednostek organizacyjnych Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymywanie wysokich standardów w tym zakresie oraz podejmowanie działań w przypadku ujawnienia przypadków ich naruszeń;
 5. opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, także programów i planów doskonalenia zawodowego lokalnego, w zakresie systemowej ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 6. identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego, inicjowanie lub samodzielne prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej w Policji;
 7. nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami zajmującymi się systemową ochroną praw człowieka oraz realizacją zasady równego traktowania, a także etyką zawodową;
 8. monitorowanie doniesień medialnych i informacji pochodzących ze źródeł służbowych, dotyczących stwierdzonych lub domniemanych przypadków stosowania przez policjantów tortur lub innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz w przypadku ujawnienia takich zdarzeń, podejmowanie stosownych działań, w tym edukacyjno-szkoleniowych;
 9. inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań komórek i jednostek organizacyjnych Policji, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących ochrony praw człowieka i równego traktowania;
 10. wizytowanie policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz policyjnych izb dziecka w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej przez policjantów i pracowników wykonujących zadania w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. udzielanie konsultacji policjantom i pracownikom wykonującym zadania w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji w zakresie dostrzeżonych uchybień i nieprawidłowości w działaniach Policji w obszarze ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania i etyki zawodowej;
 12. współdziałanie i wymiana doświadczeń z Komendą Główną Policji, komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi w realizacji zadań z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 13. inicjowanie zmian w przepisach prawa, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie wewnętrznych procedur związanych z ochroną praw człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową w Policji;
 14. udział w odprawach i naradach kierownictwa Komendy, połączony z bieżącym relacjonowaniem kierownictwu Komendy przedsięwzięć i ujawnionych problemów z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 15. informowanie Rzecznika Prasowego oraz komórkę właściwą w sprawach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Komendy o sprawach z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji, istotnych z punktu widzenia działalności prasowo-informacyjnej, ważnych w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz kształtowania wizerunku Policji;
 16. opracowywanie i aktualizowanie w celach informacyjno-edukacyjnych materiałów publikowanych na stronach internetowych Komendy, obejmujących zagadnienia ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 17. przedkładanie Komendantowi, w terminie do 31 marca każdego roku, sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzedzającym.
 
 
WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI FUNKCJONUJĄCYCH W TERYTORIALNYM ZASIĘGU DZIAŁANIA KWP W KATOWICACH
 
 
Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu podlegają w zakresie realizowania ustawowych zadań Policji terenowe organy Policji:
 
1.    Komendant Powiatowy Policji w Będzinie
2.    Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej
2a.  Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu
3.    Komendant Miejski Policji w Bytomiu
4.    Komendant Miejski Policji w Chorzowie
5.    Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie
6.    Komendant Miejski Policji w Częstochowie
7.    Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej
8.    Komendant Miejski Policji w Gliwicach
9.    Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu Zdroju
10.  Komendant Miejski Policji w Jaworznie
11.  Komendant Miejski Policji w Katowicach
12.  Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku
13.  Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu
14.  Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie
15.  Komendant Miejski Policji w Mysłowicach
16.  Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie
17.  Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich
18.  Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie
19.  Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu
20.  Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej
21.  Komendant Miejski Policji w Rybniku
22.  Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich
23.  Komendant Miejski Policji w Sosnowcu
24.  Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach
25.  Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach
26.  Komendant Miejski Policji w Tychach
27.  Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim
28.  Komendant Miejski Policji w Zabrzu
29.  Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu
30.  Komendant Miejski Policji w Żorach
31.  Komendant Powiatowy Policji w Żywcu
 
Na obszarze województwa śląskiego działają następujące jednostki organizacyjne Policji, podlegające Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu i stanowiące odwód Komendanta Głównego Policji:

 
1.      Oddział Prewencji Policji w Katowicach.
2.      Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Katowicach
3.      Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Bielsku – Białej.
4.      Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Częstochowie.
 
Naczelnicy Komendy oraz policjanci i pracownicy wyznaczeni do kierowania pracą zespołów zapewniają – każdy w zakresie swojego działania – właściwe współdziałanie w/w jednostek Policji.
 
W sytuacjach nie cierpiących zwłoki, współdziałanie w/w jednostek Policji zapewniają dyżurni operacyjni Komendy.
 
W sytuacjach kryzysowych współdziałanie w/w jednostek Policji zapewnia, z udziałem w uzasadnionych przypadkach negocjatorów policyjnych, Naczelnik – Sztabu Policji Komendy.
 
Do przygotowania oraz dowodzenia operacjami i akcjami policyjnymi na obszarze działania więcej niż jednej jednostki organizacyjnej Policji, powołuje się, w drodze stosownych decyzji wydanych przez Komendanta Wojewódzkiego, Sztab Dowódcy Operacji lub Sztab Dowódcy Akcji działające na bazie Sztabu Policji.
W skład Sztabu Operacji lub Sztabu Akcji powoływani są policjanci z komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji województwa śląskiego.
 
Sztab Policji planuje i uzgadnia wykorzystanie w/w jednostek organizacyjnych Policji oraz nieetatowych pododdziałów prewencji tworzonych na bazie jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji 12.03.2007
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry