Status prawny - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Wojewódzka jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, działając w imieniu Wojewody Śląskiego albo własnym, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa śląskiego.
 
Działalność Komendy Wojewódzkiej podlega:
 
1)     nadzorowi Komendanta Głównego Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2)     zwierzchnictwu Wojewody Śląskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem:
a)     spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b)     spraw w postępowaniu administracyjnym, w których organem wyższego stopnia na mocy przepisów ustaw jest Komendant Główny Policji.

          Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Wojewódzkiej jest obiekt Komendy Wojewódzkiej w Katowicach przy ulicy Lompy 19 oraz przy ulicy Koszarowej 17.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie nr 676 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Statut Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Regulamin Organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 4.02.2014 r., 26.02.2014 r., 15.05.2014 r., 11.09.2014 r.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 9.02.2015 r.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 13.08.2015 r.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 28.01.2016 r.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 9.01.2017 r.

Regulamin Pracy Pracowników Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Zmiany w regulaminie

Metryczka

Data publikacji 09.03.2007
Data modyfikacji 18.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry