Status prawny - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Wojewódzka jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, działając w imieniu Wojewody Śląskiego albo własnym, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa śląskiego.
 
Działalność Komendy Wojewódzkiej podlega:
 
1)     nadzorowi Komendanta Głównego Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2)     zwierzchnictwu Wojewody Śląskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem:
a)     spraw dotyczących wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo – śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b)     spraw w postępowaniu administracyjnym, w których organem wyższego stopnia na mocy przepisów ustaw jest Komendant Główny Policji.

          Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Wojewódzkiej jest obiekt Komendy Wojewódzkiej w Katowicach przy ulicy Lompy 19 oraz przy ulicy Koszarowej 17.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, 62 i 93, z 2014 r. poz. 24 i 69 oraz z 2015 r. poz. 39 i 113)

Zarządzenie nr 120 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach (Dz. Urz. KGP z 2012 r. poz. 24, z późn. zm.)

Regulamin Organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 4.02.2014 r., 26.02.2014 r., 15.05.2014 r., 11.09.2014 r.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 9.02.2015 r.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 13.08.2015 r.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 29.10.2015 r.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 28.01.2016 r.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 16.03.2016 r.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 9.01.2017 r.

Decyzja Nr 496/16 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 14.11.2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy Pracowników Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Regulamin Pracy Pracowników Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Decyzja nr 89/17 Komenda Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 21.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie zmian w Regulaminie Pracy Pracowników Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Aneks nr 1 do Regulaminu Pracy Pracowników KWP w Katowicach

Metryczka

Data publikacji 09.03.2007
Data modyfikacji 31.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Grabowski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry