Programy - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

 
15 lipca 2009 została podpisana umowa partnerska między Komendantem Wojewódzkim Policji  w Katowicach nadinsp. Dariusz BIEL a Prezesem Stowarzyszenia Ślaskie Centrum Edukacji Sportowej Panem Bartoszem Wasilewskim w sprawie realizacji programu „ SPORT, FAIR PLAY, EDUKACJA ”, który trwać będzie od 15.06.2009 r. do 28.02.2010 r 


Program „ SPORT, FAIR PLAY, EDUKACJA ” - edukacj i sportowej dla placówek resocjalizacyjnych z województwa śląskiego skierowany jest głównie do dzieci w wieku 15 - 18 lat naszego województwa śląskiego a w szczególności do wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Jest integralną częścią autorskiego programu promocyjno – edukacyjnego Śląskiego Centrum Edukacji Sportowej p.n. Euro Młodych na śląskim, którego głównym celem jest integracja młodych ludzi z rożnych środowisk wokół idei EURO 2012 w tym przygotowanie liderów – wolontariuszy do obsługi tej imprezy w Polsce. Projekt wykorzystuje elementy triady parafiadowej Stadion – Teatr – Świątynia i projektu „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” - partnera programu Stowarzyszenia Parafiada. Kontynuuje ideę Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport (EYES 2004) ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego oraz Międzynarodowego Roku Wychowania Fizycznego i Sportu ogłoszonego przez ONZ w roku 2005 traktującej sport jako bardzo ważny czynnik edukacji na rzecz integracji społecznej i międzynarodowej.

Cel programu

Jest dotarcie do wewnętrznych źródeł negatywnych zachowań młodych ludzi poprzez realizację programu edukacji sportowej i wypracowanie skutecznych działań prewencyjnych.

Rezultat ogólny

Bezpośredni uczestnicy projektu zobaczą lepszą stronę życia, która jeszcze stoi przed nimi otworem- dostaną drugą szansę i uświadomią sobie, że to tylko od nich wyłącznie zależy czy ich los i życie zmieni się pozytywnie na trwałe.

Realizatorom projektu i ich partnerom rezultaty programu pozwolą na właściwe i precyzyjne kierowanie działań prewencyjnych co przełoży się na spadek statystyki kryminalnej z udziałem młodocianych.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Działania profilaktyczne Policji, inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny, przykłady programów prewencyjnych – realizowane w roku 2007


15 lipca 2009 została podpisana umowa partnerska między Komendantem Wojewódzkim Policji
 

Jednym z ważnych zadań realizowanych od wielu lat przez policjantów całego kraju, w tym i garnizonu śląskiego, jest organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju przedsięwzięć profilaktycznych zapobiegających zaistnieniu przestępstw i wykroczeń, zwłaszcza dotyczących dzieci i młodzież oraz zjawisk kryminogennych, które są z nimi związane.

Tradycyjnie, inicjowanie i wdrażanie takich przedsięwzięć spoczywało przede wszystkim na policjantach służby prewencyjnej, a wśród nich specjalistach ds. prewencji kryminalnej, ds. nieletnich, profilaktykach ruchu drogowego, kierownikach rewirów dzielnicowych oraz dzielnicowych z jednostek terenowych Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji. Niektóre z tych zadań realizowali też funkcjonariusze policyjnych izb dziecka ulokowanych w Katowicach, Będzinie, Bielsku – Białej i Częstochowie.

Niezmiennie działania profilaktyczne organizowane przez policjantów napotykały wiele przeszkód i trudno ukrywać, że ich podstawą był brak środków finansowych na takie inicjatywy. Dlatego też, najlepsze przedsięwzięcia, uruchamiano tam, gdzie była duża wola współpracy organizacji społecznych czy samorządowych, które dysponują środkami na takie cele, bądź mogą pomóc w ich uzyskaniu.

W 2007 roku na terenie całego województwa kontynuowano inicjatywę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z 2003 roku stworzenia maskotki Śląskiej Policji „Sznupek”, która promuje bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży.
I tak, przez cały ubiegły rok „Sznupek” ponad 250 razy spotykał się z dziećmi i młodzieżą w szkołach, w ramach prelekcji i spotkań nt. bezpieczeństwa, uczestniczył w ponad 200 różnego rodzaju imprezach masowych organizowanych na terenie całego województwa. Dla przykładu „Sznupek” odwiedził czeladzki festyn „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowany na terenie Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi. Tradycyjnie, jak co roku, kwestował podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestniczył także w otwarciu roku szkolnego podczas festynu „Bezpieczna droga do szkoły” zorganizowanego w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach przez KWP w Katowicach, KW PSP w Katowicach, „Fundację dla Śląska”, WORD, Kuratorium Oświaty oraz Dyrekcję WPKiW. W imprezie tej uczestniczyło około 1000 dzieci z różnych rejonów Śląska.
W Tychach policjanci wraz z „Fundacją dla Śląska” oraz Urzędem Miasta zrealizowali program skierowany do dzieci z zakresu bezpiecznych zachowań pt. „Czuje się bezpiecznie”. W ramach działań przeprowadzona została pogadanka z dziećmi, z udziałem maskotki „Sznupka”,odbył się spektakl Teatru Dzieci Zagłębia pt. „O dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem zwanej”. W akcji wzięło udział 1740 ze dzieci szkół podstawowych z klas I – III.
Kontynuowano dyżury policjantów przy bezpłatnej infolinii dla dzieci i młodzieży (nr 0 – 800 – 222 – 315) umożliwiającej kontakt ze „Sznupkiem” i uzyskanie porad. Odpisywano także na e-maile przychodzące do „Sznupka” na jego skrzynkę internetową (sznupek@policja.katowice.pl).

W II kwartale ubr. w trzech miastach województwa śląskiego, tj. Pyskowice, Lubliniec i Czeladź wdrażano założenia „Policyjnego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań w małych i średnich miastach „Bezpieczne Miasta””. Autorem programu był Wydział Prewencji Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, stanowił uzupełnienie realizacji założeń programu rządowego „Razem bezpieczniej”.
Zgodnie z jednym z głównych założeń programu do wymienionych miast skierowano dodatkowe patrole policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie. Podstawą dyslokacji tych sił były oczekiwania społeczności lokalnych, wynikające m.in. z analiz zagrożeń i informacji od mieszkańców miast.
Ważnym elementem uzupełniającym realizację programu były spotkania przedstawicieli KWP oraz kierownictwa KP, KPP z burmistrzami miast objętych tą inicjatywą. Na spotkaniach tych policjanci nie tylko promowali program, ale także uzgadniali przeprowadzenie badań społecznych określających poziom poczucia bezpieczeństwa w tych miastach i oczekiwań społeczności lokalnych w tym zakresie. Dążono także do uzyskania od samorządów deklaracji włączenia się w realizację programu wspólnie z lokalną jednostką Policji, w tym do działań, które będą oczekiwane przez mieszkańców, a przypisane do realizacji podmiotom pozapolicyjnym.
Badania zrealizowano w drugiej połowie 2007 roku, a ich wyniki omówiono na kolejnych spotkaniach z burmistrzami. Dzięki tej współpracy pogłębiono wiedzę samorządów o problemie bezpieczeństwa społeczności lokalnych i doprecyzowano dalsze kierunki działań. Przykładem tego może być wystąpienie wraz z prezentacją burmistrza miasta Pyskowice przedstawiające jego inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa podjęte w ubiegłego roku i planowane w przyszłości. Prezentację przedstawiono podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu, zorganizowanej w dniu 9 stycznia br. przez Prezydenta Miasta Gliwice dla samorządowców powiatu gliwickiego.

Największy obszar pracy profilaktycznej pozostawał po stronie Komend Miejskich i Powiatowych Policji oraz podległych im Komisariatów.
Praktycznie w każdej jednostce garnizonu śląskiego policjanci prewencji realizowali działania podstawowe, jak prelekcje i pogadanki dla dzieci i młodzieży - najczęściej na temat bezpiecznych postaw i zachowań w sytuacjach zagrożenia, odpowiedzialności karnej za naruszenia prawa, konsekwencji zażywania środków odurzających i spożywania alkoholu, itp. Ich uzupełnieniem były spotkania z rodzicami, opiekunami i pracownikami placówek oświatowych.
W czasie tych działań rozdawano materiały informacyjno – edukacyjne takie jak: broszury, długopisy, koszulki, kalendarze, plany lekcji, kolorowanki, czy kamizelki lub inne elementy odblaskowe.
Podczas zajęć z przedszkolakami, przede wszystkim koncentrowano się na problemie bezpieczeństwa podczas zabawy w domu i na placu zabaw oraz poruszania się po drodze. Od kilku już lat zajęcia takie, w ramach programu „Bezpieczne Przedszkole” organizowane są m.in. dla maluchów w Mysłowicach.
W Bytomiu w roku 2007 kontynuowano rozpoczęte rok wcześniej działania dotyczące „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2006 – 2011 Bezpieczny Bytom”. W ramach tego programu kontynuowano realizację działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży pod nazwą „Edukacja prawna w bytomskich szkołach”. W trakcie spotkań z młodzieżą poruszana była tematyka odpowiedzialności osób nieletnich oraz dorosłych za popełnienie czynów zabronionych. Dla pedagogów prowadzono szkolenia połączone z prezentacjami multimedialnymi, m.in. najpowszechniejszych substancji psychoaktywnych pn.: „Procedury postępowania nauczycieli oraz metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży narkomanią” oraz „Zakres działania Policji wobec nieletnich, zasady współpracy ze szkołami oraz procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością lub demoralizacją”. Natomiast w ramach szkoleń dla rodziców prezentowane były dwa zagadnienia: „Narkotyki – co powinni wiedzieć rodzice i opiekunowie” oraz „Władza rodzicielska - prawo czy obowiązek?”.
W Jastrzębiu Zdroju bardzo dużą popularnością cieszyły się spotkania z udziałem przewodnika psa tropiącego, organizowane dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. W ramach akcji „Czy psy muszą gryźć?” dzieci zapoznawano z podstawowymi zachowaniami psów, sposobami unikania zagrożenia z ich strony, kształtowano bezpieczne zachowania w kontaktach z psami agresywnymi i w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Dzieci ćwiczyły także odpowiednie postawy obronne.
W Zabrzu w ramach stałego kontaktu policjantów z młodzieżą szkolną oraz dyrektorami i gronem pedagogicznym zrealizowano cykl prelekcji i pogadanek ukierunkowanych na zahamowanie i zniwelowanie zagrożeń, połączonych z dystrybucją ulotek: „Pomyśl zanim uderzysz”, „Pomyśl zanim zaczniesz”.

Ważnym elementem pracy prewencyjnej było inicjowanie i przeprowadzenie różnego rodzaju spotkań i narad poświęconych problematyce nieletnich - najczęściej z kadrą dydaktyczną szkół, przedstawicielami różnych podmiotów publicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży czy rodzicami i opiekunami dzieci.
I tak, w II połowie 2006 roku (po otrzymaniu pierwszych wersji programu rządowego „Razem bezpieczniej”) profilaktycy z Wydziału Prewencji KWP, specjaliści Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz konsultanci i metodycy Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” rozpoczęli prace nad przygotowaniem koncepcji kształtowania bezpieczeństwa na terenie szkoły czy innej placówki oświatowej przedstawionej w formie poradnika. Koncepcji pozwalającej na działanie efektywniejsze, bardziej profesjonalne oraz dostosowujące działania do potrzeb i możliwości określonej szkoły – zgodnej z założeniami programu rządowego. Tak więc, przy połączeniu wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki oraz prewencji kryminalnej powstała koncepcja systemowego monitorowania problemów związanych z bezpieczeństwem na terenie szkoły/placówki oraz kompleksowego ich rozwiązywania i zapobiegania przez zastosowanie odpowiednio dobranych działań z trzech zasadniczych obszarów: rozwiązań organizacyjnych, zabezpieczeń technicznych i profilaktyczno – wychowawczego. Koncepcja ta została opisana w poradniku adresowanym przede wszystkim do dyrektorów szkół i placówek oświatowych pt. „System Bezpieczeństwa Szkoły/Placówki” (SBS/P). Przedstawiono w nim poszczególne kroki, jakie musi przejść Dyrektor i podlegli mu pracownicy, a także inne związane ze szkołą osoby (m.in. policjanci), celem zbudowania Systemu oraz propozycje niektórych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, jakie stosowane są wobec wybranych problemów mogących pojawić się na terenie szkoły. Wraz z tym poradnikiem powstała prezentacja multimedialna służąca do szkoleń z tego zakresu.
Od marca do maja 2007 roku wszystkie delegatury kuratorium oświaty działające w woj. śląskim zorganizowały konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół podstawowych i średnich, gimnazjów (w sumie 20 konferencji), w których udział jako prelegenci wzięli autorzy koncepcji i poradnika. Przeszkolono ponad 1500 osób ze środowiska oświaty, a ponadto poradnik rozpropagowano pocztą elektroniczną.
Opisane przedsięwzięcie to element wsparcia jednostek terenowych przez KWP – w szkoleniach tych uczestniczyli również policyjni specjaliści ds. nieletnich z Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. śląskiego, gdyż w koncepcji budowy SBS/P przewidziano także role dla nich.
Zaproponowany do wdrażania System Bezpieczeństwa Szkoły/Placówki wymaga nakładów finansowych, dlatego kolejnym krokiem, w okresie od września do grudnia był cykl spotkań autorów (specjalistów z KWP i ROME „Metis”) z przedstawicielami organów prowadzących szkoły - samorządami. Samorządowców zapoznano na nich z koncepcją SBS/P oraz istotną rolą jaką pełnią w jego stworzeniu w określonej szkole. Odbyły się 4 takie spotkania regionalne. Poza tym na prośby szkół zrealizowano 3 spotkania indywidualne dla gron pedagogicznych, a także jedno z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami placówek oświatowych podległych Marszałkowi Województwa Śląskiego.
W ramach tego przedsięwzięcia w Tarnowskich Górach przedstawiciel Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji uczestniczył w charakterze prelegenta na zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe konferencji „Przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży w powiecie tarnogórskim” oraz „Narkomania na terenie Powiatu Tarnogórskiego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Policjanci garnizonu śląskiego w sumie zorganizowali 12.774 spotkań, z czego: 5.924 z dziećmi i młodzieżą, 1.715 z rodzicami (opiekunami) oraz 5.135 z nauczycielami i pedagogami.

Jako standard swej pracy profilaktycznej śląscy policjanci przyjęli inicjowanie i uczestniczenie w różnego rodzaju konkursach oraz festynach, zabawach i innych imprezach plenerowych dotyczących problematyki bezpieczeństwa.
I tak, dla przykładu w dniu 6 grudnia 2007 roku policjanci KMP w Bielsku-Białej wspólnie ze Strażą Pożarną zorganizowali Mikołajkowy Turniej Sportowy dla dzieci z domów dziecka, Pogotowia Opiekuńczego i świetlic środowiskowych. Uczestników spotkania obdarowano paczkami mikołajkowymi oraz pucharami i nagrodami rzeczowymi za udział w zawodach sportowych. W przedsięwzięciu tym wzięło udział 60-cioro dzieci.
W Siemianowicach Śląskich, w ramach obchodów „Pierwszego dnia wiosny”, zorganizowano „II Turniej Szkół Gimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej” pod patronatem Prezydenta Miasta, Komendanta Miejskiego Policji i Komendanta Straży Miejskiej w Siemianowicach Śl.
W Sosnowcu Policjanci Sekcji Prewencji KMP współorganizowali konkurs „Bezpieczny Przedszkolak”.
W Myszkowie w ramach założeń programu „Razem Bezpieczniej” Komenda Powiatowa Policji wspólnie z Wydziałem Rozwoju i Promocji Miasta oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowała „Pierwszy Rodzinny Piknik”. Podczas pikniku promowano zdrowy tryb życia, jak również informowano uczestników o założeniach realizowanego programu.
W miesiącu czerwcu Dni Zawiercia zostały zakończone finałem policyjnego konkursu pod nazwą “Najlepszy uczeń-profilaktyk 2007”, który był rozpropagowany w internecie. Dzieci i młodzież mogły sprawdzić swoją znajomość przepisów ruchu drogowego oraz profilaktyki uzależnień, w tym alkoholowej i narkotykowej. Drugą ważną inicjatywą zawierciańskich policjantów, zawartą w ramach działań profilaktycznych wynikających ze Strategii Bezpieczeństwa dla powiatu zawierciańskiego, było zorganizowanie wspólnie z KH ZHP Zawiercie „IV Rajdu Ekstremalnego” w Kostkowicach. W jego trakcie uczestnicy nie tylko zdobywali doświadczenie w umiejętnym radzeniu sobie w ekstremalnych sytuacjach terenowych, ale także zostały im przekazane inne wartości, w tym rola zaufania do samych siebie i partnerów w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.
W maju, w Żywcu odbył się finał konkursu plastycznego „Policja w oczach dziecka” zorganizowanego pod patronatem Komendy Powiatowej Policji. Jego celem było kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji w młodym pokoleniu, preferowanie zdrowego stylu życia - wolnego od uzależnień i aktywnego spędzania wolnego czasu. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z 36 szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu żywieckiego. Na konkurs napłynęły 204 prace wykonane różnymi technikami plastycznymi.
W Dąbrowie Górniczej specjaliści ds. nieletnich KMP włączyli się w konkurs pt. „Konkurs na piosenkę karaoke” poświęcony sprawom bezpieczeństwa, zorganizowany przez miejscową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą.
W Mikołowie po raz kolejny zorganizowano imprezę dla młodzieży i dorosłych pt. „Łańcuch Czystych Serc – Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy Interpersonalnej, Nietolerancji, HIV/AIDS – Wszelkiemu złu – NIE”.

Najistotniejsze problemy dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży były poruszane wśród społeczności lokalnych za pośrednictwem mediów (prasy, radia, telewizji, internetu). Dla przykładu KMP w Sosnowcu wspólnie z radiem „ESKA”, telewizją kablową „TELPOL” oraz prasą lokalną „Wiadomości Zagłębia” propagowało zasady bezpiecznego zachowania się osób w środkach komunikacji miejskiej, KMP w Bytomiu kontynuowało współpracę z redakcją „Życia Bytomskiego”, „Dziennika Zachodniego” i „Informatora Bytomskiego”, a w KMP Piekarach Śląskich tematyczne audycje radiowe prezentowało w „Radiu Piekary”.
Funkcjonariusze KWP na poziomie województwa współpracowali z telewizją regionalną TVP3 oraz innymi regionalnymi mediami.
W ramach działań z tego obszaru śląscy policjanci uczestniczyli w programie społecznym „Szkoła bez przemocy” zainicjowanym w 2006 roku przez 16 dzienników regionalnych. Celem wspólnych przedsięwzięć było przeciwdziałanie przemocy w szkołach przez zwiększenie świadomości o problemie, zmiana postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Promowano również materiały poradnikowe i prezentacje dobrych praktyk.
Ważną rolę w działaniach z mediami odegrało inicjowanie kampanii medialnych związanych z dniami i okresami szczególnymi dla dzieci i młodzieży, tj.: Dzień Dziecka, pierwszy dzień wiosny, Mikołaj, Sylwester, Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne, a także rozpoczęcie roku szkolnego czy początek ferii i wakacji.

Część działań profilaktyków policyjnych koncentrowała się na inicjowaniu przedsięwzięć, które zagospodarowywały czas wolny dzieci i młodzieży.
Dla przykładu policjanci Sekcji Prewencji KMP w Katowicach wspólnie z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego przeprowadzili akcję „Wakacje KZK GOP ze Sznupkiem”. Była ona skierowana do dzieci spędzających wakacje w mieście – były to wycieczki specjalnym autobusem na którym naklejono wizerunek Sznupka. W ramach tego przedsięwzięcia organizowano też konkursy plastyczne i edukacyjne związane z tematyką bezpiecznych postaw. W prowadzonej akcji wzięło udział 700 dzieci z terenu Katowic.

W powiecie żywieckim tradycją stało się już organizowanie z okazji Dnia Dziecka Turnieju Dzikich Drużyn w piłce nożnej o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu. Impreza ta, przygotowana przez lokalny samorząd, Klub „Śrubka” i Towarzystwo Sportowe „Stal – Śrubiarnia”, uświetniona była turniejami wiedzy nt. bezpieczeństwa, motoryzacji oraz pokazami sprzętu policyjnego. W ubiegłym roku patronat medialny nad nią przyjął „Dziennik Zachodni”.

Poza tym, jak co roku realizowane były akcje: „Bezpieczne Ferie” czy „Bezpieczne Wakacje”.

Tam, gdzie była wola większego zaangażowania różnych podmiotów, realizowano innowacyjne bądź rozleglejsze formy działań profilaktycznych - ujęte w ramy akcji bądź programu prewencyjnego.
Przykładem inicjatywy profilaktycznej z tego zakresu jest akcja zrealizowana na terenie gminy Gaszowice (powiat rybnicki). Policjanci Komisariatu Policji w Gaszowicach oraz KMP w Rybniku wspólnie z przedstawicielami samorządu oraz lokalnej społeczności w dniu 22 czerwca 2007 r. przeprowadzili akcję profilaktyczną dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz rodziców z terenu całego powiatu. Akcja ta była realizowana w ramach programu "Razem Bezpieczniej" i była opatrzona hasłem "Wakacje Spędzam Bezpiecznie" i "Piecowisko 2007". Celem akcji było propagowanie bezpiecznych i zdrowych form spędzania wolnego czasu podczas wakacji, kreowanie właściwych postaw i wzorców do naśladowania, a także promowanie młodzieżowych zespołów rockowych. Najmłodsi uczestnicy tej akcji mieli okazję spotkać się z policjantami, uczestniczyć w konkursach nt. bezpiecznego wypoczynku, zachowania na drodze. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się pokazy działania służb ratowniczych oraz koncerty.
W Tychach odbyła się akcja „Bezpieczna Szkoła przy Drodze”, zorganizowana dla dzieci przez Magazyn Transportu Drogowego „Transport Polski”. Współorganizatorem przedsięwzięcia byli tyscy policjanci. W trakcie pokazów uświadamiano najmłodszym typowe zagrożenia wynikające z ruchu drogowego z udziałem samochodów ciężarowych. Dzieciom zaprezentowano różnice pomiędzy autem osobowym i ciężarowym, zachowanie pojazdów podczas gwałtownego omijania wbiegającego na jezdnię dziecka, siłę pędu powietrza przejeżdżającej z bardzo dużą szybkością ciężarówki (przewrócenie manekina) oraz widowiskowy slalom w wykonaniu tira. Do pokazów wykorzystano: samochód osobowy, ciągnik siodłowy, 40-tonowy zestaw drogowy oraz autobus. Około 300 dzieci zasiadło w specjalnych naczepach – trybunach
W Tarnowskich Górach w ramach współpracy z Urzędem Miejskim i wdrażania programu „Bezpieczne Miasto” przedstawiciele Policji uczestniczyli w cyklu spotkań związanych z przystąpieniem miasta Tarnowskie Góry do programu „Bezpieczne Wspólnoty”, którego podstawowym celem jest budowa bezpieczeństwa lokalnego. Prace te były pierwszym praktycznym etapem przystąpienia Gminy Tarnowskie Góry do sieci Bezpiecznych Wspólnot w ramach projektu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB BSR – Eurobaltic II. W ich wyniku w dniu 12 października 2007r. miasto Tarnowskie Góry zostało oficjalnie przyjęte do tego programu i otrzymało stosowny certyfikat. Przedsięwzięcie to otwiera możliwości posiłkowania się doświadczeniami państw zachodniej Europy w procesie budowania bezpieczeństwa lokalnego oraz otwiera możliwości wykorzystania na ten cel pomocowych środków unijnych. Proces ten był koordynowany i monitorowany m. in. przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Ubiegły rok to także realizacja różnych lokalnych programów prewencyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży. Najciekawsze z nich to:

program cieszyński „NARKOTYKOWE DYLEMATY”, którego główny cel to ograniczenie zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Celami pośrednimi zaś są: uświadomienie społeczności powiatu skali problemu na jego terenie oraz nakłanianie do dyskusji i współpracy podmiotów pozapolicyjnych w zakresie zapobiegania narkomanii. Program obejmuje trzy aspekty: działania edukacyjne - polegające na szkoleniu przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych w zakresie klasyfikacji narkotyków, ich wyglądu, działania na ludzki organizm, symptomów pojawiających się po ich zażyciu oraz akcesoriów używanych przez narkomanów; organizowaniu prelekcji dla rodziców, podczas których omawiane są powody, dla których dziecko sięga po narkotyki, fazy uzależnienia, a także przedstawiona jest oferta instytucji pomocowych; działania promujące model zdrowego stylu życia – polegają na wykorzystaniu podczas imprez kulturowych oraz sportowo – rekreacyjnych, wizerunków i wypowiedzi osób cieszących się popularnością, do zniechęcania młodych ludzi, do sięgania po substancje odurzające; oraz działania stwarzające alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież – organizowanie turniejów sportowych, konkursów plastycznych i literackich oraz aktywowanie do twórczej działalności w dziedzinie profilaktyki.

program „BEZPIECZNE DZIECKO – PRZYJACIEL SZNUPKA/BEZPIECZNE GIMNAZJUM” - jest to inicjatywa Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i Urzędu Miasta Katowice przy współudziale Rady Pedagogów i Psychologów Miasta Katowice, skierowana do dzieci katowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jej zadaniem jest ostrzeganie małych adresatów przed czekającymi na nich zagrożeniami, przy wykorzystaniu wizerunku maskotki śląskiej Policji psa „Sznupka”. Realizatorami, poza KMP, są Wydział Zarządzania Kryzysowego UM, Wydział Edukacji UM, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Straż Miejska Katowice, Rada Pedagogów i Psychologów Szkolnych miasta Katowice, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach oraz PZU Życie S.A. – Oddział w Katowicach. Program ten obejmuje cztery bloki tematyczne: 1.„Bezpieczeństwo dzieci w kontaktach z dorosłymi”, 2.„Przemoc rówieśnicza”, 3.„Uzależnienia” oraz 4.„Bezpieczny wypoczynek”. W ramach programu dzieci otrzymują legitymację „Przyjaciel Sznupka”, zestawy ulotek tematycznych oraz na zakończenie dyplom.


Tak w dużym skrócie wyglądają wybrane formy działań profilaktycznych inicjowanych, czy realizowanych przez policjantów naszego garnizonu w gminach i powiatach woj. śląskiego. W rzeczywistości wykonano ich o wiele więcej.

 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2007
Data modyfikacji 13.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Prewencji
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry