GŁÓWNY SPECJALISTA ds. nadzoru inwestorskiego nad obiektami policji w specjalności sanitarnej w Wydziale Inwestycji i Remontów - nr ogł. 69198

Nabór zakończony. Nie zatrudniono kandydatki/kandydata.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

głównego specjalisty ds. nadzoru inwestorskiego nad obiektami policji w specjalności sanitarnej

w Wydziale Inwestycji i Remontów

 

 

LICZBA STANOWISK: 1

WYMIAR ETATU: 1,0

 

ADRES URZĘDU

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

Wydział Inwestycji i Remontów 

ul. Koszarowa 17 

40-068 Katowice

 

WARUNKI PRACY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pracownikowi wyłonionemu w naborze oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, ponadto: nagrody okresowe np. kwartalne, dodatkowe trzynaste wynagrodzenie tzw. ,,trzynastka”, pakiet socjalny, m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, dofinansowanie do zakupu okularów, parking dla pracowników, siedziba KWP w Katowicach mieści się w centralnym rejonie Katowic, w sąsiedztwie autostrady A-4, a także przystanków autobusowych.

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Główny specjalista realizuje zadania zarówno w pomieszczeniu biurowym jak i w terenie i w budynkach, w których trwają prace budowlane, remontowe.

Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Praca w terenie. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Stanowisko pracy umiejscowione jest w Wydziale Inwestycji i Remontów usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Koszarowej 17. Budynki te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • planowanie w horyzoncie czasowym przekraczającym jeden rok i nadzorowanie w ramach posiadanych uprawnień realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w specjalności sanitarnej w obiektach KWP w Katowicach i jednostkach terenowych w celu zapewnienia sprawności technicznej budynków policji,
 • rozliczanie techniczne, rzeczowe, finansowe, prawne aspektów prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych, w celu ochrony interesów inwestora – KWP w Katowicach w budowie,
 • sprawdzanie jakości i egzekwowanie zgodności wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych z określonymi wymaganiami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zatwierdzonym decyzją projektem budowlanym, w celu zapobieżenia zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, niezgodnych z dokumentacją projektową oraz w celu poprawności wykonywanych robót budowlanych,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej i formalno – prawnej w celu realizacji zadań remontowych, inwestycyjnych lub naprawczych w komórkach organizacyjnych KWP i jednostkach terenowych,
 • ocenianie stanu technicznego obiektów policji w celu przedstawienia konkretnych propozycji do uwzględnienia w ramach remontów, inwestycji,
 • opracowywanie dokumentacji projektowej, wyłącznie w celu doprecyzowania zakresu robót remontowych, które nie wymagają zgód i pozwoleń,
 • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej oraz uczestniczenie w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego,
 • uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli w celu zachowania prawidłowości realizowanych zadań.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności sanitarnej
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sanitarnej
 • znajomość procedur remontowych i inwestycyjnych
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność negocjacji i argumentowania
 • umiejętność obsługi komputera
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie / znajomość przepisów z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego
 • umiejętność działania pod presją czasu i wyników
 • odporność na stres
 • prawo jazdy kat. B

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • list motywacyjny
 • curriculum vitae
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, kserokopie świadectw kwalifikacyjnych, itp.)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (kserokopie świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów, zaświadczeń, itd.)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy przesyłać w terminie od dnia 25 września 2020 roku do dnia 9 października 2020 roku.

Decyduje data: stempla pocztowego

Adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Kontakt do inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ul. Lompy 19, 40-038, Katowice, tel. 47 851 24 03, adres e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

            - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze: 5 486,29 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).

Oferty należy przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. nadzoru inwestorskiego nad obiektami policji w specjalności sanitarnej w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 47 851 17 42 lub 47 851 17 06.

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 24.09.2020
Data publikacji : 25.09.2020
Data modyfikacji : 14.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Bogus Wydział Doboru i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Bogus
do góry