INSPEKTOR ds. magazynowych w Wydziale Zaopatrzenia - nr ogł. 66001

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

inspektor ds. magazynowych w Wydziale Zaopatrzenia

 

 

LICZBA STANOWISK: 1

WYMIAR ETATU: 1,0

 

ADRES URZĘDU

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Wydział Zaopatrzenia

ul. Koszarowa 17

40-068 Katowice

 

 

WARUNKI PRACY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pracownikowi wyłonionemu w naborze oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, ponadto: nagrody okresowe np. kwartalne, dodatkowe trzynaste wynagrodzenie tzw. ,,trzynastka”, pakiet socjalny, m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, dofinansowanie do zakupu okularów, parking dla pracowników, siedziba KWP w Katowicach mieści się w centralnym rejonie Katowic, w sąsiedztwie autostrady A-4, a także przystanków autobusowych.

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, skaner, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dziennego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca oraz w ruchu – przy regałach magazynowych, praca na wysokości do 3 metrów, obsługa wózka paletowego, przyjmowanie i wydawanie towaru, podnoszenie ciężarów do 30 kg, wysiłek fizyczny, zagrożenie korupcją.

Stanowisko pracy Wydziale Zaopatrzenia usytuowane jest na terenie Oddziałów Prewencji Policji przy ulicy Koszarowej 17 – pomieszczenie magazynu sprzętów i materiałów (parter). Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie i potwierdzanie odbioru towaru dostarczonego do magazynu z uwzględnieniem jego jakości oraz terminu używalności, a także układanie sprzętu i materiałów w sposób zapewniający ich właściwe przechowywanie, konserwację i ewakuację celem zapewnienia właściwej gospodarki magazynowej oraz zgodnego z przepisami zaopatrzenia jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu śląskiego, ponoszenie całkowitej odpowiedzialności materialnej za sprzęt i materiały znajdujące się w magazynie,
 • wydawanie z magazynu sprzętu i materiałów na podstawie stosownych dowodów materiałowych osobom uprawnionym do ich pobrania celem zapewnienia zgodnego z przepisami zaopatrzenia jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu śląskiego,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (księgi magazynowe, kartoteki, zestawienia, wywieszki magazynowe, itp.) oraz uzgadnianie co najmniej raz na kwartał stanów ewidencji magazynowej z ewidencją główną, celem zachowania zgodności stanów i wpisów ewidencyjnych oraz zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach,
 • przyjmowanie i kwalifikowanie sprzętu i przedmiotów zdawanych do magazynu wg odpowiedniej kategorii użytkowej oraz prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji celem zapewnienia właściwej gospodarki magazynowej,
 • przygotowywanie magazynu do inwentaryzacji i wybrakowania zgromadzonego w magazynie sprzętu i materiałów oraz przedstawianie sprzętu numerycznego do przeprowadzania ekspertyz celem realizacji obowiązujących w tym zakresie przepisów, a także współpraca z komisjami dokonującymi w magazynie klasyfikacji i wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu i materiałów w celu umożliwienia realizacji zadań służbowych przez Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie średnie
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku magazyniera oraz doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji magazynowej
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarki magazynowej
 • znajomość zagadnień obrotu towarowego w magazynie
 • znajomość zagadnień dotyczących dokumentacji magazynowej

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie średnie o kierunku ekonomicznym
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość zagadnień dotyczących inwentaryzacji majątku oraz wybrakowania sprzętu i materiałów
 • przeszkolenie z zakresu gospodarki magazynowej
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • list motywacyjny
 • curriculum vitae
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMIN I MIEJSCE PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy przesyłać w terminie od dnia 22 lipca 2020 roku do dnia 7 sierpnia 2020 roku

Decyduje data: stempla pocztowego

Adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

Kontakt do inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ul. Lompy 19, 40-038, Katowice, tel. 47 851 24 03, adres e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

             - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 900,62 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).

Oferty należy przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 47 851 17 06 lub 47 851 17 42.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 20.07.2020
Data publikacji : 22.07.2020
Data modyfikacji : 23.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Bogus Wydział Doboru i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Bogus
do góry