STARSZY SPECJALISTA ds. zamówień publicznych w Zespole Zamówień Publicznych - nr ogł. 64803

Nabór zakończony nie zatrudnieniem kandydatki/kandydata.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Zespole Zamówień Publicznych

 

LICZBA STANOWISK: 1

WYMIAR ETATU: 1,0

 

ADRES URZĘDU I MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

WARUNKI PRACY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pracownikowi wyłonionemu w naborze oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, ponadto:

 • nagrody okresowe np. kwartalne,
 • dodatkowe trzynaste wynagrodzenie tzw. ,,trzynastka”,
 • pakiet socjalny, m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe,
 • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów,
 • parking dla pracowników,
 • siedziba KWP w Katowicach mieści się w centralnym rejonie Katowic, w sąsiedztwie autostrady A-4, a także przystanków autobusowych.

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Do czynników szczególnie utrudniających wykonywania zadań należą częste zmiany przepisów prawa oraz problemy interpretacyjne przepisów, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorcy).

Stanowisko pracy w Zespole Zamówień Publicznych usytuowane jest na parterze budynku „A” w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Blok A jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze bloku A (przy wejściu głównym), konieczność otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie pracownikami (członkami Komisji Przetargowej) maksymalnie do 9 osób, wyznaczanie im zadań i monitorowanie ich wykonania, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wyznaczone zadania nałożone Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji i przepisami prawa w celu prawidłowego przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowywanie ogłoszeń związanych z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu przekazania (przesłania) do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • analizowanie i ocenianie złożonych ofert i innych dokumentów przedstawianych przez wykonawców oraz tworzenie i gromadzenia dokumentacji związanej z badaniem i oceną ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ustalanie ofert ważnych i przygotowywanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego
 • wykonywanie, ocenianie i kompletowanie dokumentacji w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w celu umożliwienia Komendzie zakupu potrzebnych towarów, usług oraz robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – jako Przewodniczący Komisji lub Sekretarz Komisji
 • realizowanie procedur zamówień publicznych w zakresie rozpatrywania wniesionych środków odwoławczych na czynności lub zaniechania czynności przez zamawiającego, przedstawiając propozycję konkretnego merytorycznego rozstrzygnięcia w celu przesłania ich do wykonawców, a w przypadkach wniesienia odwołania opracowuje stanowisko Zamawiającego i reprezentuje Skarb Państwa
 • przygotowywanie umów odpłatnych na dostawy oraz usługi zawieranych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w celu należytego zabezpieczenia interesów Komendy oraz zapewnienia zgodności z prawem zawieranych umów

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe prawnicze / administracyjne / ekonomiczne lub studia podyplomowe w zakresie prawa lub zamówień publicznych
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych oraz w kierowaniu pracami Komisji Przetargowej
 • bardzo dobra znajomość prawa zamówień publicznych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i jego interpretacji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • dobra znajomość obsługi oprogramowania w zakresie edytora tekstu
 • samodzielność i umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz prac komisji
 • kreatywność
 • umiejętność argumentowania
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać / przesyłać w terminie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 10 lipca 2020 roku

Decyduje data: stempla pocztowego

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

Kontakt do inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ul. Lompy 19, 40-038, Katowice, tel. 47 851 24 03, adres e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

           - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3 697,15 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).

Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego specjalisty w Zespole Zamówień Publicznych KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 47 851 17 06 lub 47 851 17 42.

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 25.06.2020
Data publikacji : 29.06.2020
Data modyfikacji : 14.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Bogus
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Bogus Wydział Doboru i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Bogus
do góry