INSPEKTOR ds. zaopatrzenia i ewidencji w Wydziale Zaopatrzenia - nr ogł. 62492 (ZASTĘPSTWO)

Nabór zakończony wyłonieniem kandydatki/kandydata.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

inspektor ds. zaopatrzenia i ewidencji w Wydziale Zaopatrzenia

 

(ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

 

LICZBA STANOWISK: 1

WYMIAR ETATU: 1,0

 

ADRES URZĘDU:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Wydział Zaopatrzenia

ul. Koszarowa 17

40-068 Katowice

 

WARUNKI PRACY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach pracownikowi wyłonionemu w naborze oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz wynagrodzenie zasadnicze powiększone o dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, ponadto:

 • nagrody okresowe np. kwartalne,
 • dodatkowe trzynaste wynagrodzenie tzw. ,,trzynastka”,
 • pakiet socjalny, m.in.: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe,
 • możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych oraz Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów,
 • parking dla pracowników,
 • siedziba KWP w Katowicach mieści się w centralnym rejonie Katowic, w sąsiedztwie autostrady A-4, a także przystanków autobusowych.

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca.

Stanowisko pracy wyposażone w telefon, skaner, drukarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Na stanowisku pracy występuje permanentna obsługa klienta zewnętrznego, zagrożenie korupcją.

Stanowisko pracy usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17 w budynku Wydziału Zaopatrzenia. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie całości dokumentacji, w tym SWIZ o rozpoczęcie postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro celem właściwego zaopatrzenia policjantów i pracowników garnizonu śląskiego Policji
 • przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, których szacunkowa wartość nie przekracza 30 000 euro celem właściwego zaopatrzenia policjantów i pracowników garnizonu śląskiego Policji
 • prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego będących w użytkowaniu jednostek terenowych i komórek organizacyjnych KWP w Katowicach pozostających w ewidencji Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach celem zapewnienia właściwej gospodarki mieniem
 • uczestniczenie w komisjach powołanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro celem zapewnienia właściwego przeprowadzenia procedur
 • planowanie i ustalanie potrzeb materiałowo-finansowych w zakresie realizowanych zakupów i usług w okresie rocznym lub dłuższym w zależności od potrzeb celem zabezpieczenia zgłaszanych zapotrzebowań
 • opracowywanie, formalizowanie i sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i przekazywanie do Wydziału Finansów KWP w Katowicach celem dalszej realizacji

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie średnie
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • znajomość Ustawy-Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność argumentacji i negocjacji
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność współpracy
 • komunikatywność
 • samodzielność, rzetelność, dokładność

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji procedur zamówień publicznych
 • przeszkolenie / umiejętność z zakresu obsługi komputera
 • asertywność

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • curriculum vitae i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)

 

TERMINY I MIEJSCE PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy przesyłać w terminie od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku

Decyduje data: stempla pocztowego

Miejsce przesyłania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

Kontakt do inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ul. Lompy 19, 40-038, Katowice, tel. 47 851 24 03, adres e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

           - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 961,28 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ (DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO).

Oferty należy przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Zaopatrzenia jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:47 851 17 06 lub 47 851 17 42.

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 12.03.2020
Data publikacji : 16.03.2020
Data modyfikacji : 22.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Bogus Wydział Doboru i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Bogus
do góry