INSPEKTOR ds. magazynowania materiału i sprzętu teleinformatycznego w Wydziale Teleinformatyki - nr ogł. 61465

Nabór zakończony wyłonieniem kandydatki/kandydata.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

inspektor ds. magazynowania materiału i sprzętu teleinformatycznego w Wydziale Teleinformatyki

 

LICZBA STANOWISK: 1

WYMIAR ETATU: 1,0

 

ADRES URZĘDU I MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Wydział Teleinformatyki

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca. Na stanowisku pracy występuje wysiłek fizyczny polegający na przenoszeniu sprzętu teleinformatycznego – doraźnie do 50 kg, z możliwością użycia ręcznego wózka widłowego.

Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Wyjazdy służbowe – kilka razy w roku w ramach odbioru sprzętu z magazynów Biura Łączności i Informatyki KGP w Warszawie. Kontakty zewnętrzne – w ramach współpracy z producentami materiałów eksploatacyjnych do drukarek, sprzętów teleinformatycznych.

Stanowisko pracy w Wydziale Teleinformatyki usytuowane jest na II piętrze budynku E, magazyny usytuowane są na I piętrze budynku E w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Budynek E nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu teleinformatyki w celu zapewnienia płynności dostaw dla użytkowników oraz bezzwłocznego reagowania na zmiany typów i technologii urządzeń peryferyjnych w oparciu o specjalistyczny program komputerowy
 • Kontrolowanie w zakresie ilościowo-wartościowo-jakościowym dostarczanego asortymentu przyjmowanego na stan magazynowy w celu uzgodnienia z treścią dokumentu przychodowego oraz sporządzanie protokołów przyjęcia
 • Wydawanie z magazynu sprzętu i materiałów informatycznych w celu zrealizowania zapotrzebowania użytkownika końcowego
 • Weryfikowanie asortymentu w magazynie w celu identyfikacji potrzeb oraz zapewnienia płynności obsługi użytkownika końcowego
 • Dokonywanie reklamacji materiałów eksploatacyjnych do drukarek w celu zapewnienia sprawnej obsługi sprzętu.
 • Znakowanie sprzętu etykietami identyfikacyjnymi w celu usprawnienia procesu inwentaryzacji
 • Odbieranie sprzętu z magazynów jednostki nadrzędnej w celu sprawnej realizacji zapotrzebowań

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • 3 miesiące doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy lub stanowisku magazyniera
 • Umiejętność obsługi komputera w podstawowych aplikacjach biurowych oraz poczty elektronicznej
 • Rzetelność i odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Podstawowa znajomość sprzętu informatycznego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Curriculum vitae
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać / przesyłać w terminie od dnia 21 lutego 2020 roku do dnia 6 marca 2020 roku

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

Kontakt do inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ul. Lompy 19, 40-038, Katowice, tel. 32 200 24 03, adres e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

          - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 614,71 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Teleinformatyki KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Pliki do pobrania /w formacie pdf do wydrukowania/).

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 42 lub (32) 200 17 06.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 19.02.2020
Data publikacji : 21.02.2020
Data modyfikacji : 18.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Bogus Wydział Doboru i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Bogus
do góry