SPECJALISTA ds. koordynowania zadań związanych z planowaniem i zarządzaniem środkami finansowymi w Wydziale Zaopatrzenia - NR OGŁ. 54214 - zastępstwo

Nabór zakończony wyłonieniem kandydatki/kandydata.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

 

specjalista ds. koordynowania zadań związanych z planowaniem i zarządzaniem środkami finansowymi
w Wydziale Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

(praca w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

 

 

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1,0

 

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Wydział Zaopatrzenia

ul. Koszarowa 17

40-068 Katowice

 

WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, skaner, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dziennego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca.

Praca związana z obsługą klienta zewnętrznego. Stres związany z obsługą klienta zewnętrznego. Stres związany z presją krótkich terminów na sporządzanie analiz i sprawozdań.

Stanowisko pracy usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17 w budynku Wydziału Zaopatrzenia. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynowanie, zadaniowanie i monitorowanie wykonawstwa zadań realizowanych przez pracowników, nieetatowego zespołu ds. obsługi finansowej Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach.

 • Sporządzanie i rozliczanie planu budżetowego w zakresie kompetencji Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach grup 3, 4, 5, 6, 9 również dla CBŚP i BSW w rozbiciu na grupy, pozycje i paragrafy budżetowe celem właściwego gospodarowania środkami finansowymi.

 • Sporządzanie analiz i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych w zakresie zaangażowania i wykorzystywania środków finansowych zarządzanych przez Wydział Zaopatrzenia celem bieżącego informowania kierownictwa KWP w Katowicach.

 • Sporządzanie wniosków o przesunięcie środków finansowych pomiędzy grupami, pozycjami i paragrafami budżetowymi celem realizacji zapotrzebowań składanych przez jednostki organizacyjne KWP w Katowicach.

 • Realizowanie zadań w zakresie zaangażowania środków finansowych na udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro i powyżej 30 000 euro celem efektywnego wykorzystywania przyznanych limitów finansowych.

 • Sporządzanie i weryfikowanie pod względem finansowym realizacji umów zawartych w ramach kompetencji Wydziału Zaopatrzenia w celu ich właściwej realizacji.

 • Realizuje zadania w zakresie gospodarowania środkami finansowymi powiązane z innymi wydziałami merytorycznymi celem przekazywania informacji do KGP.

 • Opracowywanie, formalizowanie i sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i przekazywanie do Wydziału Finansów celem dalszej realizacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie średnie

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań związanych z planowaniem i rozliczaniem środków finansowych

 • Znajomość Ustawy – Prawo zamówień publicznych, Ustawy o rachunkowości i Ustawy o finansach publicznych

 • Umiejętność organizowania pracy własnej

 • Umiejętność współpracy

 • Umiejętność komunikowania się

 • Samodzielność, rzetelność, dokładność

WYMAGANIA DODATKOWE

 • 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej

 • Przeszkolenie z zakresu / umiejętność obsługi komputera

 • Asertywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys / curriculum vitae i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie, o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia),

 • kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie, o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego)

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy składać / przesyłać w terminie od 14 do 25 września 2019 roku

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego:

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

Kontakt do inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: ul. Lompy 19, 40-038, Katowice, tel. 32 200 24 03, adres e-mail: iod.kwp@ka.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Rozważ wprowadzenie wzoru oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3 083,21 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Zatrudnienie w zastępstwie nieobecnego członka korpusu służby cywilnej spowodowane jest korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko specjalista ds. koordynowania zadań związanych z planowaniem i zarządzaniem środkami finansowymi Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej).

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.

 

Metryczka

Data publikacji : 14.09.2019
Data modyfikacji : 05.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Subczyńska Wydział Doboru i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Bogus
do góry