STARSZY INSPEKTOR ds. zaopatrzenia i ewidencji w Wydziale Zaopatrzenia - nr ogł. 16663

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

starszy inspektor ds. zaopatrzenia i ewidencji w Wydziale Zaopatrzenia 

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 0,5

 

ADRES URZEDU

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Wydział Zaopatrzenia

ul. Koszarowa 17

40-068 Katowice

 

WARUNKI PRACY

Praca w systemie czterogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, skaner, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dziennego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała – siedząca.

Praca związana z obsługą klienta zewnętrznego. Stres związany z obsługą klienta zewnętrznego. Zagrożenie korupcją.

Stanowisko pracy usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17 w budynku Wydziału Zaopatrzenia. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie dokumentacji (w tym specyfikacji zamówień) w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 celem właściwego zaopatrzenia policjantów i pracowników śląskiego garnizonu Policji.
 • Przeprowadzanie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza 30 000 euro.
 • Prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego będących w użytkowaniu jednostek śląskiego garnizonu Policji i komórek organizacyjnych KWP w Katowicach pozostających w ewidencji Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach.
 • Uczestniczenie w komisjach powoływanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro.
 • Planowanie i ustalanie potrzeb materiałowo – finansowych w zakresie realizowanych zakupów i usług w okresie rocznym lub dłuższym w zależności od potrzeb, zabezpieczanie zgłaszanych zapotrzebowań.
 • Opracowywanie, formalizowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur oraz przekazywanie ich do Wydziału Finansów KWP w Katowicach w celu dalszej ich realizacji.
 • Wystawianie dokumentów materiałowych dla policjantów i pracowników cywilnych zgodnie z normami należności.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie średnie
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej
 • znajomość Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
 • umiejętność argumentacji i negocjacji
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność
 • rzetelność i dokładność

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • 1 rok doświadczenia zaWodowego w realizacji procedur zamówień publicznych
 • przeszkolenie z zakresu obsługi komputera
 • asertywność

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys / curriculum vitae i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe wskazane w wymogach stanowiska pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie, o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia)
 • kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie, o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami(udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami,certyfikatami, dyplomami, itp.)

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać / przesyłać w terminie 16 - 27 października 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19

40-038 Katowice

 

INNE INFORMACJE

{W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.}

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Wynagrodzenie zasadnicze (0,5 et.): 1 308,69 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej).

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo (w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.

 

Metryczka

Data publikacji 16.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Bogus Wydział Doboru i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
do góry