Pozwolenia i listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Listy kwalifikowanych pracowników ochrony

  1. Definicja pracownika ochrony

  2. Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

  3. Wykaz aktów prawnych regulujących problematykę ochrony osób i mirnia

  4. Załączniki do strony


 


 

1.Definicja pracownika ochrony

Pracownikiem ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia jest osoba:

a) wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

b) wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego i wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

c) wykonująca zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na listy kwalifikowanych pracowników ochrony, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

2.Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej są uprawnione do wykonywania czynności w postaci bezpośredniej ochrony fizycznej:

a) stałej lub doraźnej,

b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,

a ponadto do:

d) opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 1; (tylko w zakresie ochrony fizycznej)

e) organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej. (tylko w zakresie ochrony fizycznej)

Czynności określone w pkt a, b i c wykonywane są przez:

1) pracowników ochrony wykonujących czynności w ramach specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych;

2) pracowników ochrony wchodzących w skład zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne;

3) pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane z ochroną osób;

4) osoby nadzorujące i kontrolujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

5) pracowników ochrony mających prawo do czynności określonych:

a) w art. 36 ust. 1 pkt 4,

czyli użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a,pkt 7, 9, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628):

a) w granicach chronionych obiektów i obszarów - w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2, 5, 8, 10 i 13 tej ustawy,

b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych - w przypadku, o którym mowa w art. 11 pkt 9 tej ustawy;

b) w art. 36 ust. 1 pkt 5 po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o broni i amunicji";

czyli użycia lub wykorzystania broni palnej:

a) w granicach chronionych obiektów i obszarów - w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, z wyłączeniem przypadków przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachów, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c tej ustawy,

b) poza granicami obiektów i obszarów chronionych - w przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. e oraz art. 47 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

6) pracowników ochrony wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie.

Uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego są uprawnione do wykonywania czynności w postaci zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania,a ponadto do:

c) opracowywania planu ochrony w zakresie określonym w art. 3 pkt 2; (tylko w zakresie zabezpieczenia technicznego)

d) organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego. (tylko w zakresie zabezpieczenia technicznego)


 

3.Wykaz aktów prawnych regulujących problematykę ochrony osób i mienia


 

1.      Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia,

2.      Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów,

3.      Ustawa z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,

4.      Ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji,

5.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

6.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony,

7.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,

8.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa,

9.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,

10.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy

11.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony

12.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji,

13.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony,

14.     Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,

15.     Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 października 2011r.  w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji,

16.    Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne,

17.   Rozporządzenia MSWiA z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie określania szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi /miejskimi/,

18.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów,

19.   Rozporządzenie MSWiA  z dnia 17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony,

20.   Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 września 1998r. w sprawie określenia rodzajów obiektów, w których mogą być stosowane paralizatory elektryczne,

21.  Rozporządzenie MSWiA  z dnia 11 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.


 

4. Załączniki do strony


 


 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2007
Data modyfikacji 31.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Nowotarski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Nowotarski Wydział Postępowań Administracyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Augustyniak
do góry