Kontrole zewnętrzne - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole zewnętrzne


W KWP w Katowicach, w 2017 roku podmioty zewnętrzne przeprowadziły następujące kontrole:
 

 1. Kontrola pt. „Wykonanie budżetu państwa w 2016 r.” - prowadzona przez kontrolera Najwyższej Izby Kontroli (delegatura w Katowicach) zakończyła się oceną pozytywną, nie kierowano wniosków pokontrolnych.

 2. Kontrole sprawdzające realizację wniosków pokontrolnych prowadzone przez asystenta Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze woj. śląskiego. W trakcie kontroli stwierdzono, że nie wszystkie nakazy dotyczące poprawy warunków sanitarnych zostały zrealizowane. Ostatecznie wydano decyzje w zakresie przedłużenia terminu realizacji ww. nakazów.

 3. Kontrola przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące przestrzegania praw i wolności obywatelskich. W Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Policyjnej Izby Dziecka w Katowicach (PID) zawarto zalecenia dotyczące przeprowadzenia remontu budynku PID oraz doposażenia w bieliznę zastępczą dla nieletnich. W KWP w Katowicach podjęto działania zmierzające do realizacji zaleceń i zakupiono elementy bielizny dla nieletnich. Ponadto, w 2017 r. przewidywana jest termomodernizacja PID w ramach której dokonany zostanie częściowy remont budynku, m.in. wymiana okien i drzwi.

 4. Kontrola pt. „Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro przez wybrane jednostki sektora finansów publicznych” - prowadzona przez kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli (delegatura w Katowicach). Działalność kontrolowaną oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. W efekcie kontroli wniesiono o: rzetelne analizowanie potrzeb w zakresie zakupu samochodów osobowych przez KWP, zaniechanie zaniżania wartości i podziału zamówień w celu uniknięcia stosowania trybu przetargowego określonego w art. 39 ustawy Pzp, a także przestrzeganie obowiązujących norm wyposażenia w samochody osobowe dla poszczególnych jednostek terenowych KWP. W KWP w Katowicach podjęto szereg czynności celem realizacji wniosków pokontrolnych, które są na etapie wdrażania.

 5. Kontrola realizowana przez inspektorów Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w wyniku której potwierdzono realizację większości zaleceń wynikających z Decyzji nr W/223/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Natomiast w zakresie nie wykonanych zaleceń, wynikających z ww. decyzji, przyjęto wyjaśnienia, m.in. od Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach, który przekazał, że nie zrealizowane roboty (w jednym z budynków KWP w Katowicach) zostały wstrzymane do czasu uregulowania kwestii własności gruntów (obecnie sprawa została skierowana do Sądu).

 6. Kontrola pt. „Realizacja postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej” prowadzona przez kontrolerów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Kontrolowaną działalność KWP w Katowicach oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Zalecenia wystąpienia pokontrolnego dotyczyły zamieszczania na stronach BIP KWP w Katowicach informacji o efektach kontroli, wnioskach i ocenach obszaru kontrolowanego, a także kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w jednostce i czasie wytworzenia zamieszczanych informacji. Zalecenia zrealizowano w całości, a mianowicie:

 • na stronie podmiotowej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w Biuletynie Informacji Publicznej dodano podstrony: „efekty kontroli” oraz „kontrole zewnętrzne”, w zakładce „kontrole”. Pierwsza z nich zawiera informacje o efektach, wnioskach pokontrolnych oraz ocenach obszarów kontrolowanych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez kontrolerów Wydziału Kontroli KWP w Katowicach za dany rok. Druga podstrona, tj. „kontrole zewnętrzne” zawiera syntetyczny opis przeprowadzonych w KWP w Katowicach kontroli, które były realizowane przez podmioty zewnętrzne,

 • w zakresie umieszczania na stronach BIP informacji o czasie wytworzenia informacji podjęto działania systemowe dla wprowadzenia takiej zasady.

 1. Kontrola pt. „Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach projektu pt. Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa Województwa Śląskiego – śląska Policja bliżej społeczeństwa” - prowadzona przez kontrolerów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. W wyniku kontroli nie wydano zastrzeżeń, ani nie kierowano zaleceń pokontrolnych.

 2. Kontrola realizowana przez inspektorów Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w wyniku której potwierdzono realizację części zaleceń wynikających z Decyzji nr W/223/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  Natomiast w zakresie nie wykonanych zaleceń, wynikających z ww. decyzji, przyjęto wyjaśnienia, m.in. od pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach, którzy przekazali, że nie zrealizowane roboty w budynku „A” w KWP w Katowicach są nadal wstrzymane do czasu uregulowania kwestii własności gruntów (obecnie prowadzone jest w tej sprawie postępowania). Część prac jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę (wykonanie klap oddymiających w budynku „C” KWP w Katowicach) lub realizacji (oddzielenie przeciwpożarowe komunikacji ogólnej od poziomu dróg), a pozostałe będą wykonane po otrzymaniu środków finansowych (wprowadzenie systemu DSO).

 3. Kontrola pt. „Działania Policji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz zwalczania przestępczości podatkowej, w szczególności dotyczącej podatku od towarów i usług” została rozpoczęta w dniu 4 grudnia 2017 r. przez kontrolerów Departamentu Kontroli i Nadzoru MSWiA i jest nadal realizowana.

Metryczka

Data wytworzenia 03.10.2017
Data publikacji 13.09.2017
Data modyfikacji 17.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Wróbel
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry