Informacje o dostępności - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o dostępności

PLAN DZIAŁANIA
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2020-2021

obejmujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach
oraz jednostki organizacyjne Policji województwa śląskiego

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zadania:

1. Realizacja przepisów wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa śląskiego, poprzez:

 1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
 2. budynków,
 3. zapewnienie informacji na temat lokalizacji dostępnych dla interesanta pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,
 6. przygotowanie do przeprowadzenia całościowego audytu dostępności architektonicznej,
 7. na podstawie informacji opracowywanych przez komórki merytoryczne KWP w Katowicach i jednostki organizacyjne Policji województwa śląskiego, sporządzanie raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Terminy/okresy sprawozdawcze:

21.12.2020 r.
22.03.2021 r.

Osoby/komórki/jednostki realizujące zadanie:

 1. Przewodniczący zespołu koordynatorów ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP w Katowicach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa śląskiego.
 2. Odpowiedzialni merytorycznie Naczelnicy Wydziałów KWP w Katowicach:
 • Wydział Inwestycji i Remontów,
 • Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
 • Wydział Bezpieczeństwa Informacji.
 1. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa śląskiego.

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Zadania:

1. Realizacja przepisów wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w porozumieniu z KGP, poprzez:

 1. dbałość o zapewnienie dostępności cyfrowej informacji publikowanych przez redaktorów portali internetowych Śląskiej Policji,
 2. zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 3. przygotowanie do wykonania całościowego audytu dostępności cyfrowej z uwzględnieniem aplikacji mobilnej Śląska Policja,
 4. na podstawie informacji opracowywanych przez komórki merytoryczne KWP w Katowicach i jednostki organizacyjne Policji województwa śląskiego, sporządzanie raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Terminy/okresy sprawozdawcze:

21.12.2020 r.
22.03.2021 r.

Osoby/komórki/jednostki realizujące zadanie:

 1. Przewodniczący zespołu koordynatorów ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP w Katowicach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa śląskiego.
 2. Odpowiedzialni merytorycznie kierownicy komórek organizacyjnych KWP w Katowicach:
 • Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
 • Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
 • Wydział Teleinformatyki.
 1. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa śląskiego.
   

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA

Zadania:

 1. Realizacja przepisów wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.
 2. Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 3. Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z właściwymi komórkami KWP w Katowicach w formie określonej w tym wniosku (art. 31 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).
 4. Przeprowadzenie szkoleń i konsultacji dla pracowników i policjantów w celu podniesienia jakości komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 5. Publikacja na stronach internetowych oraz w BIP KWP w Katowicach i jednostkach podległych KMP/KPP informacji o osobach odpowiedzialnych za realizację ww. ustawy.
 6. Publikacja na stronach internetowych oraz w BIP KWP w Katowicach i jednostkach podległych KMP/KPP informacji o zakresie działalności, zgodnie z art. 6 pkt 3c ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 7. Na podstawie informacji opracowywanych przez komórki merytoryczne KWP w Katowicach i jednostki organizacyjne Policji województwa śląskiego, sporządzanie raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 8. Publikacja na stronie BIP KWP w Katowicach raportu dostępności opracowanego przez Koordynatora ds. zapewnienia dostępności zgodnie z art. 11 powołanej ustawy.
 9. W indywidualnym przypadku, w szczególności ze względu na brak możliwości technicznych lub prawnych, zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Terminy/okresy sprawozdawcze:

21.12.2020 r.
22.03.2021 r.

Osoby/komórki/jednostki realizujące zadanie:

 1. Przewodniczący zespołu koordynatorów ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP w Katowicach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa śląskiego.
 2. Odpowiedzialni merytorycznie Naczelnicy Wydziałów KWP w Katowicach:
 • Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,
 • Wydział Teleinformatyki.
 1. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa śląskiego.

 

ZESPÓŁ
KOORDYNATORÓW DO SPRAW ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
w KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH
i JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 

 • Przewodniczący Zespołu - Radca Jednoosobowego Stanowiska ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Katowicach.

  Kontakt:
  tel. 47 85 116 72
  e-mail: krzysztof.kazek@ka.policja.gov.pl

 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Katowicach.

  Kontakt:
  tel. 47 85 116 90
  e-mail: prewencja@ka.policja.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

 

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 31.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry