Prowadzone rejestry i ewidencje - Ewidencje i rejestry - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Informacje publiczne zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek, z tym, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności: tajemnicy przedsiębiorcy, kontroli państwowej, postępowania administracyjnego, postępowania karnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego i innych dóbr osobistych.

 

Następujące rejestry:

  • Dzienniki korespondencji wpływającej;

  • Dzienniki do pokwitowań otrzymanej korespondencji – w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego;

  • Dzienniki podawcze;

  • Książka ewidencji pieczęci, stempli i referentek;

  • Listy obecności funkcjonariuszy i pracowników;

  • Ewidencja nieobecności w godzinach służbowych;

  • Rejestr urlopów funkcjonariuszy i pracowników;

prowadzone są przez wszystkie komórki organizacyjne KWP w Katowicach, dostępne są w urzędowych dniach i godzinach pracy, w siedzibie danej komórki, zgodę na dostęp wyraża kierownik danej komórki organizacyjnej, ewidencje te i rejestry nie są publikowane.

 

GABINET KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Centralny rejestr udzielonych informacji publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr petycji wpływających do KWP

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych Gabinetu KWP

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja pobranych kluczy zapasowych wydziału

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr wizyt w strefie ochronnej

Poczta Specjalna KWP w Katowicach w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik ewidencji wykonywanych kopii „jawne”

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka wydania broni

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ksiązka depozytu broni

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka ewidencji kluczy

Poligrafia KWP w Katowicach, ul. Koszarowa 17 w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Podręczny rejestr wniosków dot. funduszu emerytów i rencistów policyjnych

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr jawnych kart usług świadczonych w KWP Katowice

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr Szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (elektroniczny)

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Księga ewidencji nadawanych sztandarów jedn. Policji woj. śląskiego

Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

 

WYDZIAŁ KADR

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr jawnych dzienników, książek ewidencyjnych i teczek

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji wydanych legitymacji ogólnopaństwowych

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Książka wydawania broni z pododdziału

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych osobowych przetwarzanych w kartotekach, skorowidzach, księgach, rejestrach, wykazach i innych zestawieniach

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawanych upoważnień przez KWP w Katowicach na dany rok

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr Postępowań Dyscyplinarnych

Wydziału Kadr w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

 

WYDZIAŁ DOBORU I SZKOLENIA

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka ewidencji kluczy 

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Wykaz przepracowanych godzin pracowników Wydziału Doboru i Szkolenia za 2017 rok

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr dodatkowych należności – Ryczałt za dojazdy do pracy za 2017 rok 

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich funkcjonariuszy wydziału Doboru i Szkolenia za 2017 rok

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr przepisów, aktów prawnych Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia 2017r.

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr przepisów, aktów prawnych KWP, MSW, KGP

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt ewidencji wydanych świadectw/zaświadczeń

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania sprzętu

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej

- Parabellum

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej

- Makarow

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji sprzętu – materiału w jednostce użytkującej

- inne

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania broni z pododdziału. Broń palna indywidualna

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną 

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania broni z pododdziału

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr kart materiałowych

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka strzelań

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania (strzelnica)

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji funkcjonariuszy Policji uczestniczących w zajęciach W-F

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowaniah (hala sportowa)

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji funkcjonariuszy Policji korzystających z sali do ćwiczeń siłowych KWP w Katowicach

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania (siłownia)

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania (biblioteka)

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Księgi inwentarzowe księgozbioru bibliotecznego

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania (biblioteka)

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad prawidłowością przechowywania materiałów niejawnych oraz zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym

Wydział Doboru i Szkolenia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ FINANSÓW

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Ewidencja finansowo-księgowa operacji gospodarczych KWP w Katowicach - moduł systemu informatycznego

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja płacowa - moduł systemu informatycznego

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja środków trwałych - moduł systemu informatycznego

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr umów

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Ewidencja druków ścisłego zarachowania dot. czeków gotówkowych, dowodów KP, arkuszy spisu z natury

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

Rejestr protokołów szkód

Wydział Finansów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Nie

 

WYDZIAŁ KONTROLI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr przepisów Naczelnika Wydziału

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli KWP w Katowicach

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr Upoważnień do kontroli

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyty nadzoru Naczelnika Wydziału

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr postępowań szkodowych

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik korespondencyjny oraz Rejestr skarg i wniosków

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr korespondencyjny oraz Rejestr listów i anonimów

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja nadgodzin pracowników Wydziału

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr akt protokołów brakowania kategorii BC

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt narad służbowych Wydziału

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wypadków pozostających w zw. z pełnieniem służby w KWP

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wypadków w drodze do/ze służby funkcjonariuszy Policji KWP w Katowicach

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Alfabetyczny wykaz osób skierowanych na turnusy o profilu antystresowym

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich pracowników Policji i funkcjonariuszy Wydziału Kontroli

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr faktur

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie choroby

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób otrzymujących refundację kosztów zakupu okularów

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy policjantów Wydziału

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych skierowań na badania profilaktyczne dla pracowników wydziału kontroli i Komendantów KWP

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych skierowań na badania profilaktyczne dla pracowników BSW KGP Wydział w Katowicach

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych skierowań na badania profilaktyczne dla pracowników CBŚP

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr pracowników KWP w Katowicach narażonych na działania szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia

Wydział Kontroli w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr udostępnień akt administracyjnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

nie

Rejestr Akt Postępowań Sprawdzających

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Informacji Niejawnych

nie

Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Informacji Niejawnych

nie

Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Informacji Niejawnych

nie

Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu, zawieszeniu i podjęciu postępowań sprawdzających

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Informacji Niejawnych

nie

Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa

Wydział Bezpieczeństwa Informacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Informacji Niejawnych

nie

 

WYDZIAŁ PSCYHOLOGÓW

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr kandydatów do służby w Policji


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie jest publikowany

Rejestr kandydatów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie jest publikowany

Rejestr policjantów lub pracowników, którym udzielono porady psychologicznej, wobec których podjęto interwencję kryzysową lub prowadzono psychoterapię.


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie jest publikowany

Karta pomocy psychologicznej


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie jest publikowany

Karta psychoterapii.


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie jest publikowany

Karta sesji grupowego odreagowania psychicznego lub grupy wsparcia.


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie jest publikowany

Karta rozwiązywania problemów alkoholowych


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie jest publikowany

Rejestr Kart doradztwa


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie jest publikowany

Karta doradztwa


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie jest publikowany

Księga psychologa


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie jest publikowany

Rejestr konsultacji lub porad psychologicznych.


Wydział Psychologów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie jest publikowany

 

ZESPÓŁ PRAWNY

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr aktów prawnych KWP w Katowicach

Sekretariat Zespołu prawnego w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr aktów prawnych KGP, MSWiA i innych

Sekretariat Zespołu prawnego w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

ZESPÓŁ PRASOWY

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka depozytu broni

Wydział Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka nadzoru nad bronią

Wydział Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr wydanych certyfikatów „Prawa człowieka w Zarządzaniu Policją”

pom. Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
ds. Ochrony Praw Człowieka, w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr akt brakowanych BC

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji

Nie

Rejestr szkód

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji

Nie

Rejestr umów o odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach za powierzone mienie

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji

Nie

Książka Etatowa funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału Zaopatrzenia KWP w Katowicach

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji

Nie

Ewidencja rzeczowych składników majątku ruchomego

Wydział Zaopatrzenia w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant Wojewódzki Policji

Nie

 

WYDZIAŁ TRANSPORTU

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr umów

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja czasu pracy

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr poleceń wyjazdu służbowego

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr protokołów brakowania dokumentacji BC

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr przepisów Naczelnika

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja nadgodzin

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr faktur

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr not korygujących

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr not księgowych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr protokołów szkody

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka pomiarów i ewidencji materiałów pędnych w zbiornikach

Stacja paliw  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka magazynowa MPIS

Stacja paliw  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr znaków legalizacyjnych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Wykaz tablic rejestracyjnych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr protokołów wycofania

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr numerów taktycznych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Księga ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja szkód transportowych

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja zezwoleń na naprawy

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr skierowań na badania lekarskie (wkładki)

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka dyspozytora

Dyspozytornia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka służby dyspozytora

Dyspozytornia w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr badań technicznych pojazdów

Diagnostyka w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr wniosków w sprawie wszczęcia procedury przetargowej

Wydział Transportu w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka wydania brani

magazyn podręczny broni – ul. Kochłowicka, Katowice,  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ksiązka depozytu broni

magazyn podręczny broni - ul. Kochłowicka, Katowice,  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ksiązka kontroli sprzętu uzbrojenia

magazyn podręczny broni - ul. Kochłowicka, Katowice,  w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

 

WYDZIAL INWESTYCJI I REMONTÓW

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka wydania broni

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

magazyn podręczny broni – ul. Kochłowicka, Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

magazyn podręczny broni – ul. Kochłowicka, Katowice

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr faktur

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wniosków o wszczęcie procedury przetargowej

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych skierowań na badania profilaktyczne

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych Decyzji Naczelnika

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr lokali mieszkalnych w dyspozycji KWP Katowice

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych

Wydział Inwestycji i Remontów w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ TELEINFORMATYKI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka napraw MTN i MTP

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka napraw sprzętu radiowego

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka napraw telefonów komórkowych

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji sprzętu wypożyczonego z rezerwy ekslpatacyjno-technicznej WTI

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydania broni

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr Decyzji Naczelnika

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających na serwerowni

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób przebywających na centrali

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja pobierania kluczy do punktów dystrybucyjnych i szaf z urządzenia sieciowymi PSTDN

E 128 całodobowo

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik pracy administratora PSI/KCIK

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik pracy administratora SIO/OBOZI

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik Pracy administratora SNP

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr osób mających dostęp do informacji niejawnych

Wydział Teleinformatyki w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Informacje publiczne zawarte w Planie postępowań o udzielenie zamówień udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Katowicach / Zamówienia Publiczne / Plan postępowań o udzielenie zamówień

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

 

Tak, publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej KWP Katowice / Zamówienia Publiczne / Plan postępowań o udzielenie zamówień

Rejestr składanych ofert

Zespół Zamówień Publicznych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne

Zespół Zamówień Publicznych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr akt brakowania

Zespół Zamówień Publicznych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydanych skierowań na badania BHP

Zespół Zamówień Publicznych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zeszyt odpraw Zespołu Zamówień Publicznych

Zespół Zamówień Publicznych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów szkody

Zespół Zamówień Publicznych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr aktów prawnych

Zespół Zamówień Publicznych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr szkoleń BHP

Zespół Zamówień Publicznych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr decyzji

Zespół Zamówień Publicznych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr badania stanu trzeźwości pracowników ZZP

Zespół Zamówień Publicznych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

ZESPÓŁ ds. INWENTARYZACJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Księga druków ścisłego zarachowania

Zespół Inwentaryzacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr pomocniczy

Zespół Inwentaryzacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

 

Rejestr protokołów brakowania BC

Zespół Inwentaryzacji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

 

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr zwolnień lekarskich

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr decyzji wydanych przez Naczelnika Wydziału Prewencji

Wydział Prewencji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

 

SZTAB POLICJI

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) - Informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie

System Wspomagania Dowodzenia (SWD) – rejestr zdarzeń Policji w latach od 2013 do nadal

Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie

Elektroniczna Książka Służby Dyżurnego (EKSD) – w zakresie rejestracji zdarzeń w latach 2006 – 2012

Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie

Policyjny rejestr imprez masowych (PRIM) - Informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

Sztab Policji w dni pracujące w godzinach urzędowania

Komendant
Wojewódzki Policji
w Katowicach

nie

 

WYDZIAŁ KONWOJOWY I POLICJI SĄDOWEJ

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr wydawanych kluczy do szaf w których przechowywane są dokumenty niejawne

w dni pracujące w godzinach urzędowania sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Rejestr aktów prawnych

w dni pracujące w godzinach urzędowania sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Rejestr aktów prawnych Naczelnika WKiPS KWP w Katowicach

w dni pracujące w godzinach urzędowania sekretariat wydziału

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Rejestr skarg i wniosków

w dni pracujące w godzinach urzędowania w Zespole Organizacji Służby WKiPS KWP w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Rejestr postępowań szkodowych WKiPS KWP w Katowicach

w dni pracujące w godzinach urzędowania w Zespole Organizacji Służby WKiPS KWP w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Księga druków ścisłego zarachowania – wydawania druków inwentaryzacyjnych

w dni pracujące w godzinach urzędowania w Zespole Organizacji Służby WKiPS KWP w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Rejestr wydanych poleceń w sprawie wyznaczenia opiekuna służbowego funkcjonariusza w służbie przygotowawczej

w dni pracujące w godzinach urzędowania w Zespole Organizacji Służby WKiPS KWP w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Kierownik komórki organizacyjnej


 

nie publikowany

Rejestr wykazów - ETAP

w dni pracujące w godzinach urzędowania w Zespole Organizacji Służby (dyżurni) WKiPS KWP w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Kierownik komórki organizacyjnej


 

nie publikowany

Książka doręczeń przesyłek miejscowych

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 14.30 w Ogniwie Konwojowym II Sekcji w Katowicach WKiPS KWP w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Książka pracy kurierów poczty specjalnej

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 14.30 w Ogniwie Konwojowym II Sekcji w Katowicach WKiPS KWP w Katowicach

ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany


 

Książka ewidencji kluczy

w dni pracujące w godzinach urzędowania w poszczególnych komórkach wydziału:

Zespół Organizacji Służby (DYŻURNI)
ul. Koszarowa 17 w Katowicach,

Referat w Bielsku Białej
ul. Traugutta 2 c Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi
ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Raciborzu
ul. Bosacka 42 Racibórz,

Policyjna Izba Dziecka w Bielsku Białej
ul. Długa 12 Bielsko Biała.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany


 

Rejestr wydawania i zdawania radiotelefonów noszonych oraz mobilnych terminali noszonych

w dni pracujące w godzinach urzędowania w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach
ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej
ul. Traugutta 2 c Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi
|ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie
|w pomieszczeniu Policji Sądowej (pokój nr 20) Sąd Okręgowy w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 23/35 Częstochowa,

Referat w Gliwicach
Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu
ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat Konwojowy w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Książka dyspozytora

w dni pracujące w godzinach urzędowania w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach
ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsko Biała
ul. Traugutta 2 c Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi
ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach
Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu
ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat Konwojowy w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo II zs. w Jastrzębiu Zdroju Referatu w Raciborzu
ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu Referatu w Częstochowie
ul. Oświęcimska 6 Lubliniec.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Elektroniczna Książka Służby Konwojowej

w dni pracujące w godzinach urzędowania w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach
ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej
ul. Traugutta 2 c Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi
ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie.
ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach
Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu
ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat Konwojowy w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo II zs. w Lublińcu Referatu w Częstochowie
ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo II zs. w Jastrzębiu Zdroju Referatu w Raciborzu
ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Rejestry wydawania dodatkowego sprzętu uzbrojenia i wyposażenia

w dni pracujące w godzinach urzędowania w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach
ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej
ul. Traugutta 2 c Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi
ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie.
ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach
Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu
ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat Konwojowy w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo II zs. w Lublińcu Referatu w Częstochowie
ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo II zs. w Jastrzębiu Zdroju Referatu w Raciborzu
ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publiowany

Dokumentacja dotycząca ewidencji mandatów karnych

w dni pracujące w godzinach urzędowania w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach
ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej
ul. Traugutta 2 c Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi
ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie.
ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach
Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu
ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat Konwojowy w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo II zs. w Lublińcu Referatu w Częstochowie
ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Ogniwo II zs. w Jastrzębiu Zdroju Referatu w Raciborzu
ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Książka nadzoru nad bronią palną

w dni pracujące w godzinach urzędowania w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach
ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsko Biała
ul. Traugutta 2 c Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi
ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach
Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu
ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat Konwojowy w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo II zs. w Jastrzębiu Zdroju Referatu w Raciborzu
ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu Referatu w Częstochowie
ul. Oświęcimska 6 Lubliniec.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Książka wydawania broni

w dni pracujące w godzinach urzędowania w poszczególnych komórkach wydziału:

Sekcja w Katowicach
ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsko Biała
ul. Traugutta 2 c Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi
ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach
Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu
ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat Konwojowy w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo II zs. w Jastrzębiu Zdroju Referatu w Raciborzu
ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu Referatu w Częstochowie
ul. Oświęcimska 6 Lubliniec.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Książka depozytu broni

w dni pracujące w godzinach urzędowania w poszczególnych komórkach:

Sekcja w Katowicach
ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5 Częstochowa.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Ewidencja nieletnich

w dni pracujące w godzinach urzędowania w komórkach:

Policyjna Izba Dziecka w Bielsku Białej
ul. Długa 12 Bielsko Biała,

Policyjna Izba Dziecka w Katowicach
ul. 1000-lecia 88 d Katowice.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Książka przebiegu służby w PID

w dni pracujące w godzinach urzędowania w  komórkach:

Policyjna Izba Dziecka w Bielsku Białej
ul. Długa 12 Bielsko Biała,

Policyjna Izba Dziecka w Katowicach
ul. 1000-lecia 88 d Katowice.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Książka wizyt lekarskich

w dni pracujące w godzinach urzędowania w komórkach:

Policyjna Izba Dziecka w Bielsku Białej
ul. Długa 12 Bielsko Biała,

Policyjna Izba Dziecka w Katowicach
ul. 1000-lecia 88 d Katowice.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany


 

Książka wizytacji

 

w dni pracujące w godzinach urzędowania w poszczególnych komórkach:

Sekcja w Katowicach
ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat Bielsko Biała
ul. Traugutta 2 c Bielsko Biała,

Referat w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach
Komisariat Autostradowy Gliwice

Referat w Raciborzu
ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat w Czeladzi
ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat Konwojowy w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo II zs. w Jastrzębiu Zdroju Referatu w Raciborzu
ul. Dworcowa 17 Jastrzębie Zdrój,

Ogniwo II zs. w Lublińcu Referatu w Częstochowie
ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Policyjna Izba Dziecka w Bielsku Białej
ul. Długa 12 Bielsko Biała,

Policyjna Izba Dziecka w Katowicach
ul. 1000-lecia 88 d Katowice.

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

Książka kontroli

 

w dni pracujące w godzinach urzędowania w poszczególnych komórkach:

Sekcja w Katowicach
ul. Koszarowa 17 Katowice,

Referat w Bielsku Białej
ul. Traugutta 2 c Bielsko Biała,

Referat w Czeladzi
ul. Staszica 5 Czeladź,

Referat w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5 Częstochowa,

Referat w Gliwicach
Komisariat Autostradowy Gliwice,

Referat w Raciborzu
ul. Bosacka 42 Racibórz,

Referat Konwojowy w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 6 Tarnowskie Góry,

Ogniwo II zs. w Lublińcu Referatu w Częstochowie
ul. Oświęcimska 6 Lubliniec,

Policyjna Izba Dziecka w Bielsku Białej
ul. Długa 12,

Policyjna Izba Dziecka w Katowicach
ul. 1000-lecia 88 d

Kierownik komórki organizacyjnej

nie publikowany

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym DRAGER DRUG TEST 5000

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i zarejestrowanych w KSIP zaświadczeń o odbytych szkoleniach upoważniających do odliczenia 6 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr sporządzonych w WRD KWP w Katowicach i zarejestrowanych w KSIP wniosków o sprawdzenie kwalifikacji i badanie psychologiczne oraz wniosków o cofnięcie uprawnień, dotyczących podlegających ewidencji sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego zamieszkałych na terenie woj. śląskiego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr petentów przyjętych przez Zespół ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr zamieszczonych na stronie internetowej KWP w Katowicach – na podst. art. 50 kk – informacji dot. rozstrzygnięć sądów wobec sprawców przestępstw w ruchu drogowym

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr modyfikacji i usunięć wpisów w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr sprawdzeń dokonanych
w policyjnych bazach danych przez pracowników zespołu ewidencji kierowców

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr otrzymanych kart MRD5

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr informacji o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr skarg zespołu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr wydawanych zaświadczeń o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr zatrzymanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja kluczy do magazynu broni WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja kluczy do pomieszczeń Wydziału Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszy i pracowników WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Książka wydania broni WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr pokwitowań pobranych do realizacji przez referenta projektów organizacji ruchu

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja sprzętu techniki policyjnej używanego w WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Rejestr protokołów zdawczo-odbiorczych Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja projektów stałej i czasowej organizacji ruchu

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

Ewidencja godzin nadliczbowych funkcjonariuszy i pracowników WRD KWP w Katowicach

Wydział Ruchu Drogowego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

nie

 

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr lekarzy i psychologów uprawnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach oraz KMP/KPP woj. śląskiego w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

Publikowany na podstronie BIP KWP w Katowicach w zakładce : pozwolenia i listy kwalifikowanych pracowników ochrony

Ksiązka ewidencji kluczy

Wydział Postępowań Administracyjnych w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik/ Zastępca Naczelnika Wydziału

Nie

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Dziennik pomocniczy „R” – telegramy przydzielone

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja zabezpieczonych pojazdów

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęć

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów akt archiwalnych

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Elektroniczna księga dowodów rzeczowych

Wydział Kryminalny w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ DW. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr Śledztw i Dochodzeń

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo- Śledczych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr akt brakowania materiałów kategorii BC

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydawania broni

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka depozytu broni

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka nadzoru nad bronią palną

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka służby konwojowej

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka doprowadzeń osób

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr przepisów jawnych aktów prawnych

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka czynności administracyjnych i kontrolnych systemu ODN

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja dyżurów funkcjonariuszy

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji raportów i zwolnień lekarskich

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ DW. z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka Kontroli przechowywanych środków odurzających i substancji psychotropowych Marihuana

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr L4 Wydział d/w z PN

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka etatowa Wydziału d/w z PN

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka odpraw do służby konwojowej

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik decyzji Naczelnika Wydziału d/w z PN

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka służby konwojowej

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr skierowań na badania lekarskie Wydział d/w z PN

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Amfetamina

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Haszysz

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Kokaina

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Heroina

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych - Ecstasy

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych – mefedron i inne

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr protokołów brakowania akt archiwalnych

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Zestawienie użytkowania środków transportu w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka wydawania broni Wydziału d/w z PN KWP K-ce

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka dowodów rzeczowych

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Ewidencja Wydania kluczy alarmowych

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka kontroli przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych – dopalacze

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Dziennik Stanowiska Komputerowego „SNP”

Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ DW. z KORUPCJĄ

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka kontroli sprzętu uzbrojenia  

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka ewidencji sprzętów w użytkowaniu  

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka wydawania broni z depozytu  

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr śledztw i dochodzeń za lata 2001-2014

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka służby konwojowej

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka doprowadzeń

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr postępowań w których dokonano tymczasowego zajęcia mienia w postaci gotówki

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr delegacji

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Dziennik korespondencyjny – odpowiedzi jawne PKR

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr akt brakowania kategorii BC

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr aktów prawnych naczelnika wydziału

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr teczek, dokumentacji dzienników i książek ewidencyjnych

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Książka ewidencji kluczy

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Zeszyt protokołów szkody

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr zwolnień lekarskich

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Rejestr ewidencji nadgodzin

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

Upoważnienia do nadawania i odbioru przesyłek

Wydział dw. z Korupcją w dni pracujące w godzinach urzędowania

Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją

KWP w Katowicach

Nie

 

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej system informatyczny CS17

Laboratorium Kryminalistyczne w dni pracujące w godzinach urzędowania

 

 

 

WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Rejestr korzystania z pomieszczeń 713

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Książka ewidencji kluczy WWK

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr wydawania kluczy do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt informatyczny do wytwarzania dokumentacji niejawnej pok. 720

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr KCIK

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

Rejestr korzystania z pomieszczeń Zespołu-Wspólny Punkt Kontaktowy z siedzibą w Chotěbuz

Nie jest dostępny

---------

-------------

Rejestr dokumentów jawnych dzienników i książek ewidencyjnych WWK

Wydział Wywiadu Kryminalnego w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie

 

WYDZIAŁ ds. ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PSEUDOKIBICÓW

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Kiedy i gdzie jest dostępny

Kto wyraża zgodę na dostęp

Czy jest publikowany,
jeśli tak to gdzie

Książka ewidencji kluczy Wydziału

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr zwolnień lekarskich

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Dziennik czynności administracyjnych i kontrolnych systemu ODN

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr przydzielonych telegramów

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr informacji związanych z imprezami masowymi, meczami oraz pracą policjantów "Zespołów Monitorujących"

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr delegacji WPP KWP w Katowicach

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr przepisów Naczelnika WPP KWP w Katowicach

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Książka nadzoru nad bronią

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Książka wydania broni

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr szkoleń BHP

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr postępowań szkodowych

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Zeszyt odpraw

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Książka odpraw służby konwojowej

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Książka doprowadzeń osób

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr notatników służbowych

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

 

Rejestr tymczasowego zajęcia mienia

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr umów, protokołów powierzonego mienia

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Ewidencja kluczy ODN

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

 

Karta osób nieupoważnionych przebywających w pomieszczeniu ze stanowiskiem dostępowym BNP

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr szaf

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

Rejestr raportów o udzielenie dnia/i wolnego WPP KWP w Katowicach

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

 

Zeszyt dyżurów koordynatorów II zmiany WPP KWP w Katowicach

Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w dni pracujące w godzinach urzędowania

Kierownik komórki organizacyjnej

Nie jest publikowany

 

 

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2007
Data modyfikacji : 10.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Katowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Poszczególne komórki organizacyjne KWP
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Nowojski
do góry